صفحه ۲۲۹

مساله 1274- اگر امام جماعت در محراب باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد، افرادی که در دو سمت محراب ایستاده اند و به واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند نمی توانند اقتدا نمایند، ولی اگر کسی پشت سر امام اقتدا کرده باشد، اقتدا کردن کسانی که دو طرف محراب ایستاده اند و به آن ماموم متصلند ولی به واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند بنابراقوی صحیح است.

مساله 1275- اگر به واسطه طولانی بودن صف اول، کسانی که دو طرف صف ایستاده اند امام جماعت را نبینندمی توانند اقتدا کنند، همچنین اگر به واسطه طولانی بودن یکی از صفهای دیگر کسانی که در دو سمت آن ایستاده اندصف جلوی خود را نبینند می‎توانند اقتدا نمایند.

مساله 1276- اگر صفهای جماعت تا در مسجد برسد، کسی که مقابل در و پشت صف ایستاده و نیز کسانی که پشت سر او ایستاده اند نمازشان صحیح می‎باشد، بلکه بنابراقوی نماز کسانی که دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند نیز صحیح می‎باشد.

مساله 1277- کسی که پشت ستون ایستاده اگر از طرف راست یا چپ به وسیله ماموم دیگر به امام متصل نباشدنمی تواند اقتدا کند، ولی اگر از دو طرف یا یک طرف متصل باشد اما با صف جلو اتصال نداشته باشد بنابراقوی جماعتش صحیح است.

شرط دوم - جای ایستادن امام از ماموم بلندتر نباشد.

مساله 1278- نباید جایی که امام جماعت ایستاده از جای ماموم بلندتر باشد، ولی اگر زمین سراشیب باشد و امام درطرف بلندتر بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد بلکه به گونه ای باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعی ندارد.

مساله 1279- اگر جای ایستادن ماموم از جای امام جماعت بلندتر باشد، در صورتی که بلندی به مقدار متعارف باشدبه گونه ای که همه آنان یک اجتماع شمرده شوند اشکال ندارد، ولی اگر بلندی زیاد باشد به شکلی که همه آنان یک جمعیت شمرده نشوند جماعت اشکال دارد.

شرط سوم - بنابراحتیاط واجب فاصله بین امام و ماموم،

یا مامومین با یکدیگر بیشتر از یک گام معمولی نباشد.

مساله 1280- احتیاط واجب آن است که بین جای سجده ماموم و جای ایستادن امام جماعت

ناوبری کتاب