صفحه ۲۲۷

صدای اذان را می‎شنود بیشتر سفارش شده است.

مساله 1259- هرگاه جماعت دیرتر از اول وقت برپا می‎شود مستحب است مومنان صبر کنند و نماز خود را باجماعت بخوانند، و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادی یعنی به تنهایی خوانده شود بهتر است، همچنین نمازجماعتی که مختصر خوانده شود از نماز فرادایی که آن را طول بدهند بهتر می‎باشد.

مساله 1260- کسی که نماز خود را در اول وقت به تنهایی خوانده مستحب است دوباره آن را با جماعت بخواند - امام باشد یا ماموم - و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده نماز دوم او کافی است.

مساله 1261- اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد مستحب است نماز را رها کرده و مشغول نماز جماعت شود، بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحب است به همین دستور رفتار نماید.

مساله 1262- اگر موقعی که مشغول نماز سه یا چهار رکعتی است جماعت برپا شود، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد، مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند.

موارد وجوب نماز جماعت:

مساله 1263- نماز "جمعه" و همچنین نمازهای "عید فطر و قربان - هرگاه واجب شوند -" فقط در صورتی صحیحندکه با جماعت خوانده شوند.

مساله 1264- کسی که به اندازه ای وسواس دارد که عمل به آن حرام یا موجب باطل شدن نماز او می‎گردد و فقط درصورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می‎شود، باید نماز را با جماعت بخواند.

مساله 1265- کسی که حمد و سوره را نمی تواند صحیح ادا کند واجب است در صورت امکان نمازش را با جماعت بخواند.

مساله 1266- اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که در جماعت حاضر شود، چنانچه مخالفت او موجب اذیت وناراحتی آنان شود واجب است نماز را به جماعت بخواند، و اگر موجب اذیت آنان نشود نیز بنابراحتیاط نماز را به جماعت بخواند و در هر دو صورت قصد استحباب نماید.

ناوبری کتاب