صفحه ۲۲۵

مساله 1249- در قضای نمازهای میت آنچه در ادای آنها ترتیب معتبر بوده - مثل ظهر و عصر یک روز - باید به ترتیب خوانده شود، و در غیر این صورت نیز چنانچه میت ترتیب قضا شدن را می‎دانسته بنابراحتیاط باید طوری انجام دهندکه ترتیب حاصل شود. بنابراین اگر چند نفر را اجیر کنند باید بنابراحتیاط برای هر یک وقت مرتبی را معین کنند که باوقت دیگری همزمان نباشد، مثلا اگر با یکی از آنها قرار گذاشتند که از صبح تا ظهر برای میت نماز قضا بخواند بادیگری قرار بگذارند که از ظهر تا شب بخواند، و نیز نمازی را که در هر مرتبه شروع می‎کند معین نمایند، مثلا قراربگذارند که در هر دفعه نماز یک شبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند آن را حساب نکنند و دفعه بعد نماز یک شبانه روز را از اول شروع نمایند.

مساله 1250- اگر بخواهند برای میت نماز قضا بخوانند و بدانند که او ترتیب قضا شدن را نمی دانسته یا ندانند که می‎دانسته یا نه، بنابراحتیاط مستحب به طوری برای او قضا کنند که ترتیب حاصل شود، پس اگر بخواهند چند نفر رابرای بجا آوردن نماز میت اجیر کنند بنابراحتیاط مستحب وقت معین کنند.

مساله 1251- اگر کسی نایب شود که مثلا در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند ولی پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که می‎دانند بجا نیاورده دیگری را نایب نمایند، بلکه ، برای نمازهایی هم که احتمال می‎دهندبجا نیاورده بنابراحتیاط واجب نایب بگیرند.

مساله 1252- کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها راگرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که همه نمازها را خودش بخواند یا قرینه ای در بین باشد که نظر داشته اندخودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی میت بدهند، ولی اگر شرط نکرده باشند و قرینه ای هم در بین نباشد، باید ورثه اجیر از مال او نایب بگیرند، و چنانچه مالی نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست.

مساله 1253- اگر نایب پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، چنانچه شرط نکرده باشند خودش بخواند، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را نایب بگیرند، و اگر چیزی زیاد آمددر صورتی که وصیت کرده باشد و وارثان هم اجازه دهند برای تمام نمازهای خودش نایب بگیرند، و چنانچه وارثان اجازه ندهند یک سوم آن را به مصرف نماز خودش برسانند، و در صورتی که وصیت نکرده باشد یا یک سوم آن کافی نباشد ولی او - یعنی

ناوبری کتاب