صفحه ۲۲۴

مساله 1239- بعد از مرگ انسان می‎توان برای نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده فرد دیگری را اجیرنمود، یعنی به او مزد داد تا آنها را به نیابت از میت بجا آورد، و چنانچه بدون مزد هم انجام دهد صحیح است.

مساله 1240- کسی که برای نماز قضای میت نایب شده است باید مسائل مورد نیاز را بداند.

مساله 1241- نایب باید موقع نیت، میت را معین کند و لازم نیست اسم او را بداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‎خوانم که برای او اجیر شده ام کافی است.

مساله 1242- نایب باید خود را به جای میت فرض کند و عبادتهای او را قضا نماید، بنابراین اگر عملی را انجام دهد وثواب آن را برای میت هدیه کند کافی نیست.

مساله 1243- باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را به طور صحیح انجام می‎دهد، بنابراین اگر کسی را اجیر کنند و بعد معلوم شود عباداتی را که به عهده او گذاشته شده انجام نداده یا باطل انجام داده است، باید دوباره برای انجام آنها نایب بگیرند.

مساله 1244- هرگاه شک کنند که نایب عمل را انجام داده یا نه - اگرچه بگوید انجام داده ام - در صورتی که متهم به دروغگویی باشد باید دوباره نایب بگیرند، ولی اگر شک کنند که عمل او صحیح بوده یا نه، حکم به صحت آن می‎شود.

مساله 1245- کسی را که عذری دارد و مثلا نماز خود را نشسته یا با تیمم می‎خواند، بنابراحتیاط واجب نمی شودبرای نمازهای میت نایب گرفت، اگرچه نمازهای میت هم به همین صورت قضا شده باشد.

مساله 1246- مرد را برای زن و زن را برای مرد می‎توان نایب گرفت، ولی اگر مرد از طرف زن نایب شود باید حمد وسوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخواند، و اگر زن از طرف مرد نایب شود بنابراحتیاط حمد و سوره را درنمازهای ذکر شده بلند بخواند. همچنین اگر زن از طرف مرد یا مرد از طرف زن به صورت تبرعی و مجانی نایب شودهمین حکم را دارد.

مساله 1247- هرگاه با اجیر شرط کنند که نماز را به گونه مخصوصی انجام دهد باید به شرط عمل نماید، ولی اگر با اوشرط نکنند باید به وظیفه خود عمل کند. و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هرکدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن عمل نماید.

مساله 1248- اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز راکه معمول است بجا آورد.

ناوبری کتاب