صفحه ۲۲۳

مساله 1232- کسی که قضای نماز پدر یا مادر بر او واجب است اگر بخواهد نماز آنان را قضا کند باید به تکلیف خودعمل کند، مثلا مرد حمد و سوره نماز قضای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.

مساله 1233- کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد چنانچه نماز و روزه پدر یا مادر هم بر او واجب شود، هرکدام رااول بجا آورد صحیح است.

مساله 1234- کسی که قضای نماز پدر یا مادر به عهده اوست بنابراحتیاط واجب نباید انجام آن را به تاخیر اندازد، مگر آنکه اطمینان به زنده بودن و قدرت به انجام آن داشته باشد.

مساله 1235- اگر میت وصیت کرده باشد که نماز و روزه او را به کسی بدهند، پس از آنکه آن شخص نماز و روزه او رابه طور صحیح انجام داد چیزی بر عهده بزرگترین وارث مرد نمی باشد.

مساله 1236- اگر هنگام مرگ پدر یا مادر، ولی او یعنی کسی که قضای نماز و روزه آنها به عهده اوست دیوانه باشد ویا به حد بلوغ نرسیده باشد، چنانچه بعدا عاقل یا بالغ شود واجب بودن قضای نماز و روزه پدر و مادر بر او محل اشکال است، هرچند احوط است. و اگر بزرگترین مرد از وارثان قبل از بلوغ یا قبل از عاقل شدن فوت کند، واجب شدن قضای نماز و روزه پدر و مادر بر بزرگترین مرد از وارثان پس از او نیز محل اشکال است.

مساله 1237- پسری که مکلف نشده ولی خوب و بد را تشخیص می‎دهد و نماز خود را به طور صحیح می‎خواندمی تواند قضای نماز پدر یا مادر را بجا آورد.

مساله 1238- کسی که قضای نماز و روزه پدر یا مادر بر عهده اوست اگر پیش از آنکه نماز یا روزه آنها را قضا کند بمیرد، چنانچه بین مرگ پدر یا مادر و مرگ او به اندازه ای فاصله بوده که می‎توانسته قضای نماز و روزه را بجا آورد بربزرگترین مرد از وارثان پس از او چیزی واجب نیست، و اگر این مقدار فاصله نشده بنابراحتیاط واجب بزرگترین مرد ازوارثان پس از او قضای نماز و روزه را بجا آورد.

نایب گرفتن برای نماز و روزه قضا:

به کسی که برای بجا آوردن نماز یا روزه و سایر عبادتهای میت معین می‎کنند "اجیر" یا "نایب" گفته می‎شود.

ناوبری کتاب