صفحه ۲۲۲

مساله 1225- تا هنگامی که انسان زنده است - گرچه از خواندن نمازهای قضای خود ناتوان باشد - دیگری نمی تواندقضای نمازهای او را بخواند.

مساله 1226- نماز قضا را می‎توان با جماعت بجا آورد، و فرقی نمی کند که امام جماعت در حال خواندن نماز قضا یاادا باشد، ولی باید نماز قضای امام یقینی بوده و بنابراحتیاط برای خودش باشد نه برای میت. و لازم نیست امام وماموم یک نماز بخوانند، بلکه اگر مثلا امام جماعت نماز قضا یا ادای ظهر را می‎خواند می‎توان هر نماز قضایی را به اواقتدا کرد.

مساله 1227- کسی که تا نصف شب خواب مانده و نماز عشای او قضا شده بنابراحتیاط علاوه بر قضای نماز، فردای آن روز را روزه بگیرد، ولی اگر روزه نگرفت قضای روزه بر او واجب نمی شود. و در صورتی که بیدار بوده و در اثرفراموشی یا به علت دیگر نماز عشای او قضا شده این حکم جاری نمی شود و تنها قضای نماز کفایت می‎کند.

مساله 1228- مستحب است بچه ممیز(بچه ممیز) به بچه ای می‎گویند که بالغ نشده است، ولی به حدی رسیده که خوب و بد را تشخیص می‎دهد. را به خواندن نماز و عبادتهای دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به قضای نمازها نیز وادار نمایند، به شرط آنکه از حد اعتدال خارج نشده و موجب اثرات منفی نشود.

نماز قضای پدر و مادر:

مساله 1229- نماز و روزه قضا شده پدر و همچنین - بنابراحتیاط - مادر چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده باشند به عهده پسر بزرگتر بلکه بنابراحتیاط به عهده بزرگترین مرد در میان وارثان - مطابق طبقات ارث - خواهد بود که او بایدپس از مرگشان بجا آورد و یا برای آنها اجیر بگیرد، بلکه بنابراحتیاط واجب اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشند به همین شکل عمل شود. و چنانچه پدر میت زنده است بنابراحتیاط با مشارکت پسر بزرگتر میت آن را انجام دهند.

مساله 1230- اگر نماز و روزه شخص دیگری بر عهده پدر و یا مادر بوده و انجام نداده باشند - مثلا نماز و روزه استیجاری داشته و انجام نداده باشند - قضای آن بر بزرگترین وارث مرد واجب نیست، ولی پول آن باید از ترکه میت پرداخت شود.

مساله 1231- کسی که باید قضای نماز میت را بجا آورد چنانچه شک داشته باشد که میت نماز یا روزه قضا داشته یانه، چیزی بر او واجب نیست، ولی اگر بداند نماز یا روزه قضا داشته و شک کند که بجا آورده یا نه، بنابراحتیاط واجب باید قضا نماید.

ناوبری کتاب