صفحه ۲۲

نبوده تقلید کرده اند، عمل آنان هنگامی درست است که یا به وظیفه واقعی خود عمل کرده باشند ، یا کارهایشان با فتوای مجتهدی که اکنون باید از او تقلید کنند مطابق باشد، و یا عمل آنان مطابق با احتیاط باشد.

مساله 21- با توجه به گستردگی رشته های فقه و تخصصی بودن آنها، اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک یا چندرشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشد، وجوب تقلید از او در همان رشته بعید نیست.

مساله 22- اگر مقلدی که اهل فضل است در مساله ای یقین و یا گمان پیدا کند که نظر مرجع تقلید او خلاف واقع می‎باشد، نمی تواند در آن مساله از او تقلید نماید.

مساله 23- کسی که به درجه اجتهاد رسیده و می‎تواند احکام شرعی را از ادله آن استنباط نماید - مرد باشد یا زن -جایز نیست از دیگری تقلید نماید، ولی اگر فقط در بعضی رشته ها مجتهد است، در بقیه مسائل باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند و یا به احتیاط عمل نماید. همچنین کسی که هنوز به درجه اجتهاد نرسیده و توانایی استنباط احکام شرعی از ادله آن را ندارد نباید در مسائل شرعی فتوی دهد، و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مساله ای فتوی دهد، مسئول اعمال تمام کسانی است که ناآگاهانه به گفته او عمل می‎کنند.

ناوبری کتاب