صفحه ۲۱۹

مساله 1204- "نماز" از انسان بالغ و عاقل واجد شرایط در هیچ حالی ساقط نمی شود، حتی در حال درگیری مسلحانه، حمله دزد یا درنده به هر شکل ممکن باید نماز خود را بخواند، اگر ممکن باشد ایستاده وگرنه نشسته یا در حال راه رفتن، پیاده یا سواره یا خوابیده، و باید تا ممکن است تکبیره الاحرام را رو به قبله بگوید و بقیه نماز را هم هر قدر که می‎تواند رو به قبله انجام دهد، و اگر نمی تواند رکوع و سجود را به طور کامل بجا آورد به اشاره انجام دهد. و چنانچه نماز خواندن برای او به این اندازه هم ممکن نباشد، بنابراحتیاط واجب باید پس از نیت، تکبیره الاحرام را به قصد مافی الذمه یعنی به قصد آنچه در واقع به عهده اوست. بگوید و به جای هر رکعت یک "سبحان الله والحمد لله و لا اله الاالله و الله ا کبر" گفته و به دنبال آن دعای دیگری هم بخواند و سپس با تشهد و سلام نماز را تمام نماید. و اگر به وظیفه خود به شکل ممکن عمل نماید نمازش اعاده یا قضا ندارد.

مساله 1205- اگر به جهت ضرورت، بعضی از نماز را به عنوان مثال در حال راه رفتن یا سواره بخواند و در بین نمازضرورت برطرف شود، باید باقیمانده نماز را برطبق وظیفه فعلی تمام و کامل بجا آورد، و اگر وقت باقی است بنابراحتیاط دوباره نماز را به طور کامل بخواند. همچنین اگر بعضی از نماز را کامل انجام داده و در بین آن خوف وضرورت پیدا شده است باقیمانده را برطبق ضرورت بجا آورد.

مساله 1206- اگر انسان به وجود دشمن یا درنده یقین کند و نماز را شکسته یا درحال راه رفتن بجا آورد و بعد معلوم شود اشتباه کرده است، چنانچه وقت نماز باقی است بنابراحتیاط نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا ندارد.

مساله 1207- اگر نمازگزار برای دفع حمله حیوان درنده یا دزد نماز را به نیت نماز خوف دو رکعتی یا سواره و یا درحال راه رفتن بجا آورد، چنانچه تا آخر وقت نماز، خوف او باقی باشد نمازش صحیح است، وگرنه بنابراحتیاط نماز رادوباره به طور کامل بخواند.

نماز قضا

مساله 1208- کسی که از روی عمد یا اشتباه و یا ندانستن مساله نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باشد بایدقضای آن را بجا آورد، همچنین است اگر در تمام وقت نماز خواب و یا مست بوده یا مدتی از دین برگشته و مرتد شده باشد. و چنانچه از روی اختیار خود را بیهوش کرده باشد بنابراحتیاط نمازهای زمان بیهوشی خود را قضا نماید، بلکه اگر بیهوشی او غیر اختیاری بوده بنابراحتیاط مستحب قضا نماید.

ناوبری کتاب