صفحه ۲۱۸

و - اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته بجا آورد، و اگر بعداز وقت یادش آید قضای آن لازم نیست.

ز - اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند، باید آن را شکسته بجا آورد و اگر وقت گذشته بنابراحتیاط واجب قضا نماید.

مساله 1196- کسی که باید نماز را تمام بخواند اگر شکسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است، حتی اگر قصدماندن ده روز در جایی را داشته باشد و از روی ندانستن شکسته بجا آورد بنابراحتیاط واجب باید دوباره آن را تمام بخواند.

مساله 1197- اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است، چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته باید بنشیند و نماز را دو رکعتی تمام نماید، و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است. و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1198- مسافری که نماز خود را نخوانده اگر در وقت به وطنش یا به جایی که می‎خواهد ده روز در آنجا بماندبرسد، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بعد از وقت به وطن برسد باید قضای آن را شکسته بخواند.

مساله 1199- مسافری که نماز را شکسته خوانده است - اگرچه در وقت به وطن خود برسد - لازم نیست آن نماز رادوباره تمام بخواند.

مساله 1200- کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1201- اگر نماز ظهر یا عصر و یا عشا از مسافری که باید آنها را شکسته می‎خواند قضا شود، باید آن را دورکعتی قضا نماید، هرچند در غیر سفر بخواهد قضای آن را بجا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نمازقضا شود، باید چهار رکعتی قضا نماید، هرچند در سفر بخواهد آن را بجا آورد.

مساله 1202- مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می‎خواند سی مرتبه بگوید: "سبحان الله والحمد لله و لا اله الاالله والله اکبر".

نماز خوف

مساله 1203- نماز انسان در حال ترس از دشمن، دزد، درنده و مانند اینها همانند نماز مسافر شکسته است، به شرطآنکه شکسته خواندن نماز در دفاع و یا ایمنی از دشمن موثر باشد.

ناوبری کتاب