صفحه ۲۱۷

مکانی که گفته شد عمداتمام بخواند نمازش باطل است.

چند مساله متفرقه:

مساله 1192- اگر مسافر در غیر از جایی که وطنش محسوب می‎شود قصد اقامه ده روز نکند نمازش شکسته است، چه ملکی در آنجا داشته باشد یا نه، و چه در آنجا شش ماه مانده یا نمانده باشد، هرچند در جایی که منزل ملکی داردو سابقا شش ماه در آنجا مانده خوب است بنابراحتیاط هم شکسته و هم تمام بخواند.

مساله 1193- مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند - بلکه قصدش این است که اگر ) رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیدا کند ده روز بماند - باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1194- در هر موردی که وظیفه انسان آن است که نمازش را هم تمام و هم شکسته بخواند، باید روزه اش را نیزبگیرد و قضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1195- مسافری که باید نماز را شکسته بجا آورد در صورتی که تمام بخواند چند صورت دارد:

الف - اگر می‎داند مسافر باید نماز را شکسته بجا آورد و بدون توجه و از روی عادت تمام بخواند، نمازش باطل است.

ب - اگر به طور کلی نمی دانسته که مسافر باید نماز را شکسته بجا آورد، چنانچه تمام خوانده است نمازش صحیح است.

ج - اگر سفر خود و حکم مسافر را - هر دو را - فراموش کرده باشدیعنی فراموش کرده باشد مسافر باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز فراموش کرده باشد که او در حال سفر است. و تمام بخواند، در صورتی که وقت باقی است بایدنماز را دوباره شکسته بخواند، و اگر وقت گذشته بنابراحتیاط واجب به طور شکسته قضا نماید.

د - اگر می‎داند مسافر باید نماز را شکسته بخواند ولی بعضی خصوصیات آن را - مانند اینکه مثلا در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند - نداند و تمام بخواند، در صورتی که وقت باقی است باید نماز را شکسته بجا آورد، و اگروقت گذشته بنابراحتیاط واجب به طور شکسته قضا نماید.

ه - اگر می‎داند مسافر باید نماز را شکسته بجا آورد ولی به گمان اینکه سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی که فهمید سفرش هشت فرسخ بوده بنابراحتیاط واجب نماز را شکسته بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.

ناوبری کتاب