صفحه ۲۱۶

می‎خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید هنگام رفتن نماز را شکسته بخواند، و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز کند نماز را تمام بجا آورد.

مساله 1185- مسافری که قصد کرده است ده روز در محلی بماند اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند، تا وقتی مسافرت نکرده باید نماز را تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند.

مساله 1186- مسافری که قصد کرده است ده روز در محلی بماند باید روزه واجب خود را بگیرد، و می‎تواند روزه مستحبی را هم بجا آورد و نماز جمعه و نافله ظهر و عصر را هم بخواند.

ج - توقف یک ماه بدون قصد:

مساله 1187- مسافری که پس از رسیدن به هشت فرسخ در حال تردید در محلی مانده و نمی داند ده روز می‎ماند یانه، چنانچه سی روز به حال تردید بماند باید نماز را شکسته بخواند، ولی پس از سی روز - گرچه مدت کمی بماند - باید نماز را تمام بخواند. و اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ در رفتن بقیه راه مردد شود، از وقتی که مردد می‎شودباید نماز را تمام بخواند، ولی اگر به چهار فرسخ رسیده و تصمیم دارد قبل از ده روز به محل خود برگردد باید نماز راشکسته بجا آورد.

مساله 1188- مسافری که سی روز مردد بوده، در صورتی بعد از سی روز باید نماز را تمام بخواند که تمام مدت سی روز را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را در جای دیگر بماند پس از سی روز هم - اگرقصد ماندن ده روز را ندارد - باید نماز را شکسته بجا آورد.

مواردی که مسافر می‎تواند نماز را تمام بخواند:

مساله 1189- در چهار مکان مسافر می‎تواند نماز را تمام بخواند:

1 - مسجد الحرام

2 - مسجد النبی (ص)

3 - مسجد کوفه

4 - نزد قبر مطهر حضرت سید الشهداء (ع)

مساله 1190- اگر مسافر بخواهد در قسمتهایی که اول جزو مسجد الحرام یا مسجد النبی (ص) و یا مسجد کوفه نبوده و بعدها به این مساجد اضافه شده نماز بخواند، بنابراحتیاط واجب شکسته بخواند.

مساله 1191- کسی که می‎داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار

ناوبری کتاب