صفحه ۲۱۵

الف - چنانچه مشغول رکعت سوم نشده است، باید نماز را دو رکعتی تمام کند و تا وقتی در آنجا هست نمازهای دیگرش را شکسته بخواند.

ب - چنانچه مشغول رکعت سوم شده ولی هنوز به رکوع نرفته است، باید بنشیند و نماز را دو رکعتی تمام کند وبنابراحتیاط برای هر یک از ایستادن بیجا و ذکری که گفته دو سجده سهو بجا آورد و تا وقتی در آنجا هست نمازهای دیگرش را شکسته بخواند.

ج - چنانچه به رکوع رکعت سوم رسیده است، بنابراحتیاط واجب نماز را تمام کند و یک نماز شکسته هم بخواند و تاوقتی در آنجا هست نمازهایش را هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1182- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی اداء تصمیم بگیرد به یک جا که کمتر از چهار فرسخ است یک مرتبه یا چند مرتبه برود و به محل اقامه خود برگردد و ده روز بماند، باید در رفتن و برگشتن و محل اقامه نماز را تمام بخواند.

مساله 1183- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی اداء بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و پیش از ماندن ده روز به محل اقامه اولش برگردد و از آنجا نیز پیش از ماندن ده روز به وطنش یا به محل دیگری که هشت فرسخ است برود، یکی از دو صورت را دارد:

الف - اگر وسائل و اثاثیه خود را از محل اقامه اش جمع آوری کرده و برگشتن او به محل اقامه فقط به عنوان عبور باشد، در این صورت در مسیر رفتن به جایی که کمتر از چهار فرسخ است و نیز در آنجا بنابراحتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، ولی در برگشتن به محل اقامه و در محل اقامه و بعد از آن شکسته بخواند.

ب - اگر وسائل و اثاثیه خود را از محل اقامه جمع آوری نکرده، بلکه می‎خواهد پس از بازگشت به محل اقامه چندروزی در آنجا بماند و از آنجا به قصد وطن یا جای دیگری که هشت فرسخ است حرکت کند، در این صورت بنابراحتیاط واجب در مسیر رفتن به آنجا و در آنجا و در برگشتن به محل اقامه و خود محل اقامه نماز را هم شکسته وهم تمام بخواند، و پس از حرکت به وطن یا محل دیگری که هشت فرسخ است شکسته بخواند.

مساله 1184- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، چنانچه بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی اداءبخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند، باید در مسیر رفتن و در جایی که قصد ماندن ده روز کرده نماز را تمام بخواند، ولی اگر جایی که

ناوبری کتاب