صفحه ۲۱۴

کسانی که محل اقامه را مقر خود قرار می‎دهند ولی بنا دارند در ضمن ده روز به دهات اطراف نیز بروند باید نماز را شکسته بخوانند.

مساله 1175- مسافری که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند، اگرچه احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی پیش آید، در صورتی که احتمال او ضعیف و غیر قابل توجه باشد باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1176- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، چنانچه پیش از خواندن یک نماز چهار رکعتی اداء ازماندن منصرف شود یا مردد شود که در آنجا بماند یا به جای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر پس ازخواندن یک نماز چهار رکعتی اداء از ماندن منصرف یا مردد شود، تا وقتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1177- اگر به خیال اینکه رفقایش می‎خواهند ده روز در محلی بمانند قصد کند که ده روز در آنجا بماند و پس ازخواندن یک نماز چهار رکعتی بفهمد که آنها قصد نکرده اند - اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود - تا مدتی که درآنجا هست باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1178- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی اداء خوانده باشد روزه اش صحیح است، و تا وقتی که در آنجا هست باید نماز راتمام بخواند و روزه هایش را بگیرد، و اگر یک نماز چهار رکعتی اداء نخوانده باشد روزه آن روزش صحیح است، ولی باید نمازهای خود را شکسته بجا آورد و در روزهای بعد هم روزه نگیرد.

مساله 1179- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، چنانچه از ماندن منصرف شود و شک کند پیش از آنکه از قصد ماندن برگشته یک نماز چهار رکعتی خوانده است یا نه، باید نمازهای خود را شکسته بجا آورد، مگر اینکه شک او بعد از وقت باشد که در این صورت باید نمازهای خود را تمام بخواند.

مساله 1180- اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روزیا بیشتر در آنجا بماند، باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید.

مساله 1181- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد یکی ازسه حالت را دارد:

ناوبری کتاب