صفحه ۲۱۱

بنابراحتیاط واجب هم شکسته و هم تمام بجاآورد، ولی اگر به یکی از آنها علم پیدا کند و به دیگری جاهل باشد، کافی است که نماز را شکسته بخواند.

مساله 1155- هرگاه شهر در بلندی باشد به گونه ای که از دور دیده شود، یا در محل گودی قرار گرفته باشد که اگرانسان کمی دور شود دیوار آنجا را نبیند، چنانچه کسی که از آنجا مسافرت می‎کند به اندازه ای دور شود که اگر آن شهردر زمین هموار بود دیوارش از آنجا دیده نمی شد باید نماز را شکسته بخواند، و نیز اگر پستی و بلندی ساختمانها بیش از معمول باشد باید ملاحظه معمول را بنماید.

مساله 1156- اگر از محلی مسافرت نماید که خانه و دیوار ندارد، وقتی به جایی برسد که اگر آن محل دیوار داشت دیده نمی شد باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1157- اگر به اندازه ای دور شود که نداند صدایی را که می‎شنود صدای اذان است یا صدای دیگر، یا بداندصدای اذان است ولی کلمات آن را تشخیص ندهد، باید نماز را تمام بخواند، هرچند احوط آن است که صبر کند تاهیچ نشنود یا هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1158- اگر چشم و یا گوش او یا صدای اذان غیر معمولی باشد، در محلی باید نماز را شکسته بخواند که چشم متعارف دیوار ساختمانها را نبیند و گوش متعارف صدای اذان معمولی را نشنود.

مساله 1159- مسافری که به وطن خود باز می‎گردد، تا زمانی که به حد ترخص نرسیده است باید نماز را شکسته بخواند، ولی هنگامی که به حد ترخص برسد - گرچه نخواهد وارد شهر شود - باید نماز را تمام بجا آورد.

مساله 1160- مسافری که می‎خواهد ده روز در محلی بماند، وقتی به حد ترخص آن محل رسید بنابراحتیاط واجب نماز را تاخیر بیندازد تا به آن محل برسد، یا هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1161- مسافری که در سفر از وطن خود عبور می‎کند، وقتی به جایی برسد که ساختمانهای وطن را می‎بیند وصدای اذان آن را می‎شنود باید نماز را تمام بخواند، و اگر از کنار وطن عبور می‎کند، به گونه ای که داخل حد ترخص می‎شود ولی داخل وطن نمی شود، بنابراحتیاط واجب نماز را در آنجا هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1162- مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگربخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ برود و برگردد، وقتی به جایی برسد که ساختمانهای وطن را نمی بیندو صدای اذان آنجا را نمی شنود باید نماز را شکسته بخواند.

ناوبری کتاب