صفحه ۲۱۰

مساله 1148- کسی که در شهرها گردش می‎کند و برای خود وطنی انتخاب نکرده باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1149- کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می‎خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند، چنانچه شغلش مسافرت نباشد باید در سفر نماز را شکسته بخواند.

مساله 1150- کسی که شغلش مسافرت است اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند - چه از ابتدا قصد ماندن ده روزرا داشته باشد یا بدون قصد بماند - باید در سفر اولی که پس از ده روز می‎رود نماز را شکسته بخواند. ولی اگر کمتر ازده روز بماند در سفر اول نیز نماز او تمام است، هر چند اگر پنج روز یا بیشتر بماند ولی ده روز نشود، احتیاط مستحب آن است که در سفر اول نماز ظهر و عصر را هم شکسته و هم تمام بجا آورد ولی نماز عشا را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد.

مساله 1151- کسی که شغلش مسافرت است اگر در غیر وطن خود ده روز بماند - چه از ابتدا قصد ماندن ده روز راداشته باشد یا بدون قصد بماند - باید در سفر اولی که پس از ده روز می‎رود نماز را شکسته بخواند، هر چند در صورتی که ده روز بدون قصد بماند بنابراحتیاط مستحب در سفر اول هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

شرط هشتم - به اندازه ای از محل سکونت خود دور شود که در هوای صاف ساختمانهای معمولی شهر را درست و واضح نبیند و صدای متعارف اذان آنجا را نشنود، به این اندازه فاصله از شهر - که حدود یک کیلومتر می‎باشد - "حدترخص" می‎گویند. بنابراین کسی که قصد هشت فرسخ را دارد تا هنگامی که به حد ترخص نرسیده نباید نماز راشکسته بخواند یا روزه را افطار نماید.

مساله 1152- در حد ترخص لازم نیست به قدری دور شود که مناره ها و گنبدها یا ساختمانهای بسیار بلند را نبیند یادیوارها هیچ پیدا نباشند، بلکه همین قدر که دیوارهای معمولی کاملا دیده نشوند کافی است.

مساله 1153- اعتبار حد ترخص در محل اقامه (محلی که ده روز در آنجا مانده) محل اشکال است، پس چنانچه ازآنجا سفر کند بنابراحتیاط نماز را در محدوده ترخص نخواند، و اگر بخواهد در حد ترخص بخواند هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1154- کسی که به سفر می‎رود اگر به جایی برسد که اذان را نشنود ولی دیوار ساختمانها را ببیند، یا دیوار رانبیند ولی صدای اذان را بشنود، چنانچه بخواهد در آنجا نماز بخواند

ناوبری کتاب