صفحه ۲۰۹

قطار و کشتی و نیز کسانی که محل کارشان چندشهر است و همواره در بین شهرها رفت و آمد می‎کنند باید نمازشان را تمام خوانده و روزه را هم بگیرند، بلکه اشخاصی که هر روز یا بیشتر روزها از منزل به محل کارشان سفر می‎کنند، در صورتی که این امر موقت نبوده بلکه همیشگی باشد نمازشان تمام است. همچنین است کسانی که دکان و محل کار دارند ولی هر روز یا بیشتر روزها برای خرید و فروش جنس مغازه یا کارخانه شان سفر می‎کنند.

مساله 1140- دانشجو یا هر شخص دیگر که مجبور است در هر هفته معمولا چند روز به شهر دیگری که به مقدارمسافت شرعی است برای درس یا تدریس یا کار دیگری سفر کند در حکم "دائم السفر" است و نمازش تمام و روزه اش صحیح می‎باشد، ولی در سفر اول حکم مسافر را دارد.

مساله 1141- چوپانهای سیار که محل مخصوصی را برای چرای گوسفندان انتخاب نکرده اند و در تمام سال یا بیشترآن به دنبال گوسفندان در حرکتند نمازشان تمام است.

مساله 1142- مهمانداران هواپیما، قطار یا کشتی که نوعا در مسافرتند و سایر کسانی که شغل آنان مسافرت است، چنانچه ده روز را در یک مکان بمانند و پس از آن دوباره مسافرت کنند، در سفر اول پس از ده روز باید نمازشان راشکسته بخوانند، ولی در بقیه سفرها نمازشان تمام است.

مساله 1143- کسی که در هر هفته معمولا چند روز در وطن خود مشغول به کار است و چند روز هم در خارج از شهرمشغول رانندگی است و به مقدار مسافت شرعی سفر می‎کند، چنانچه رانندگی او موقت نبوده و شغل او محسوب شود نمازش تمام و روزه بر او واجب می‎باشد.

مساله 1144- راننده ای که در مسیر معینی سفر می‎کند اگر اتفاقا مسیر خود را برای کارش تغییر دهد - گرچه یک مرتبه هم باشد - نمازش تمام است.

مساله 1145- راننده ای که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می‎کند چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخی برود بایدنماز را شکسته بخواند.

مساله 1146- کسی که شغلش مسافرت نیست، به عنوان مثال اگر در شهر یا در دهی جنسی دارد که برای حمل آن مسافرتهای پی در پی می‎کند باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1147- کسی که در مقداری از سال مثلا چهار ماه یا بیشتر شغلش مسافرت است باید در سفری که مشغول به کارش می‎باشد نماز را تمام بجا آورد، و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.

ناوبری کتاب