صفحه ۲۰۷

شرط پنجم - آنکه اصل سفر او حرام نباشد یا برای انجام کار حرامی سفر نکرده باشد، بنابراین کسی که سفر برای اوضرر دارد یا مثلا برای سرقت یا خرید و فروش چیزهای حرام - مانند مشروبات الکلی - سفر کرده باشد باید نماز راتمام بخواند.

مساله 1124- اگر زن بدون اجازه شوهر یا فرزند با نهی پدر و مادر سفری بروند که برای آنان واجب نباشد باید نماز راتمام بخوانند، ولی اگر سفر آنها مثل سفر حج واجب باشد باید شکسته بخوانند.

مساله 1125- سفر غیر واجبی که موجب آزار و اذیت پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد.

مساله 1126- کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند، گرچه در سفر معصیتی هم انجام دهد - مثلا غیبت کند - باید نماز را شکسته بجا آورد.

مساله 1127- اگر مخصوصا برای آنکه یکی از واجبات را ترک کند مسافرت نماید نمازش تمام است، اما اگرمخصوصا برای ترک واجب مسافرت نکند ولی در مسافرت یکی از واجبات را ترک نماید باید نماز را شکسته بخواند، و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بجا آورد. و اگر برای اینکه روزه نگیرد مسافرت کند اشکال ندارد.

مساله 1128- اگر سفر او حرام نباشد ولی وسیله ای که با آن مسافرت می‎کند غصبی باشد یا در زمین غصبی مسافرت کند، بنابراحتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بجا آورد.

مساله 1129- کسی که به خواست خود همراه ظالمی سفر می‎کند، اگر سفر او کمک به ظالم یا تقویت او باشد سفرش حرام است و باید نماز خود را تمام بخواند، ولی اگر ناچار باشد یا مثلا برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کندنمازش شکسته است.

مساله 1130- اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند حرام نیست و باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1131- اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار برود نمازش تمام است، ولی چنانچه برای تهیه معاش به شکاررود نمازش شکسته است. و اگر برای کسب و زیاد کردن مال برود احتیاط واجب آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بجا آورد، بلکه روزه را بگیرد و قضا هم بنماید.

مساله 1132- کسی که برای معصیت سفر کرده، چنانچه هنگام برگشتن توبه کرده و راه بازگشت او هشت فرسخ باشدباید در بازگشت نماز را شکسته بخواند، و اگر توبه نکرده باشد بنابراحتیاط واجب هم شکسته و هم تمام بخواند.

ناوبری کتاب