صفحه ۲۰۶

پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‎شود و سفر نمی کند باید نماز را تمام بخواند.

شرط سوم - آنکه در بین راه از قصد هشت فرسخ منصرف نشود، پس اگر قبل از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا تردید پیدا کند باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1119- اگر مسافر پس از رسیدن به چهار فرسخ از ادامه سفر منصرف شده و بخواهد همانجا بماند یا بعد از ده روز برگردد یا در رفتن و ماندن مردد شود، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر تصمیم داشته باشد قبل از ده روز برگردد باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1120- اگر برای رفتن به محلی که هشت فرسخ یا بیشتر است حرکت کند و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهدجای دیگری برود، چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که می‎خواهد برود هشت فرسخ - به طور مستقیم یارفت و برگشت - باشد باید نماز را شکسته بخواند، هرچند مسیر او عوض شده باشد.

مساله 1121- اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و هنگامی که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند، همچنین است اگر در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود یا چهار فرسخ برود و برگردد.

مساله 1122- اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و هنگامی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد از تصمیم جدید می‎رود روی هم هشت فرسخ باشد، بنابراحتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند.

شرط چهارم - آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند، پس کسی که می‎خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن عبور کند یا در محلی ده روز بماند یا نمی داند از وطن عبورمی کند یا در محلی ده روز با قصد می‎ماند یا نه، باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1123- کسی که می‎خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند و نیزکسی که مردد است از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود بازهم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقیمانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و برگردد، باید پس از حرکت جدید نماز را شکسته بخواند.

ناوبری کتاب