صفحه ۲۰۴

شرط اول - آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی هر فرسخ شرعی حدود پنج هزار و هفتصد و پنجاه متر است. نباشد.

مساله 1104- اگر رفتن و برگشتن او هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند، چه بخواهد در همان شب و روز برگردد یا در غیر آن شب و روز، به شرط اینکه نخواهد ده روز در مقصد بماند.

مساله 1105- کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، در صورتی باید نمازش را شکسته بخواند که رفتن اوکمتر از چهار فرسخ نباشد، بنابراین اگر راه رفتن سه فرسخ، و راه برگشتن پنج فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1106- اگر سفر او مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا نداند که سفرش هشت فرسخ است یا کمتر، نبایدنماز را شکسته بخواند، و در صورت شک اگر تحقیق برای او مشقت دارد باید نمازش را تمام بخواند، و اگر مشقت ندارد بنابراحتیاط واجب باید تحقیق کند، و اگر دو عادل بگویند یا میان مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند.

مساله 1107- در صورتی که تنها یک عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است چنانچه از گفته او اطمینان پیداکند باید نمازش را شکسته بخواند، وگرنه بنابراحتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، و روزه را بگیرد وقضای آن را هم بجا آورد.

مساله 1108- کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی بجا آورد، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 1109- کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست یا شک دارد که هست یا نه، اگر در بین راه بفهمد که هشت فرسخ بوده، چنانچه باقیمانده راه به مقدار مسافت شرعی نباشد بنابراحتیاط واجب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، ولی اگر باقیمانده راه به مقدار مسافت شرعی باشد پس از حرکت از آنجا باید نمازش را شکسته بخواند.

مساله 1110- اگر بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد کند - اگرچه روی هم هشت فرسخ شود - باید نماز را تمام بخواند.

مساله 1111- اگر محلی دو راه دارد و یکی از دو راه کمتر از هشت فرسخ باشد، چنانچه از راهی که کمتر است مسافرت کند باید نمازش را تمام بخواند، و اگر از راه دیگر مسافرت کند باید

ناوبری کتاب