صفحه ۲۰۳

وقت نماز نگذشته بایدقضا کند، بلکه اگر وقت نماز گذشته باشد بنابراحتیاط واجب قضای آن را بجا آورد.

کم یا زیاد کردن اجزا و شرایط نماز

مساله 1097- هرگاه نمازگزار چیزی از واجبات نماز را عمدا کم یا زیاد کند - اگرچه یک حرف باشد - نمازش باطل می‎شود.

مساله 1098- اگر به دلیل ندانستن مساله چیزی از اجزای نماز را کم یا زیاد کند، چنانچه آن چیز رکن باشد نمازش باطل است، و اگر رکن نباشد، چنانچه در دانستن مساله کوتاهی نکرده باشد نمازش صحیح است، وگرنه بنابراحتیاطواجب آن را دوباره بخواند.

مساله 1099- هرگاه نمازگزار در بین نماز متوجه شود وضو یا غسل خود را انجام نداده یا باطل انجام داده است، نمازرا به هم بزند و دوباره آن را با وضو یا غسل بخواند، و چنانچه بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجاآورد، و اگر وقت گذشته قضا نماید.

مساله 1100- اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده است، باید مقداری را که فراموش کرده بجا آورد.

مساله 1101- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که انجام آن از روی عمد یا اشتباه موجب باطل شدن نماز می‎شود - مثلا پشت به قبله کرده - نمازش باطل است، و اگرچنین کاری نکرده باید فورا مقداری را که فراموش کرده بجا آورد و بنابراحتیاط واجب برای هر یک از تشهد و سلام وکلام بیجا دو سجده سهو انجام دهد.

مساله 1102- اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته و اگر بفهمدپشت به قبله یا به طرف راست و یا به طرف چپ قبله بجا آورده باید قضا نماید. دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته در صورتی که پشت به قبله خوانده بنابراحتیاط واجب قضا نماید، و اگر به طرف راست یا چپ بوده قضا لازم نیست، مگر اینکه عمل او از روی جهل به حکم شرعی بوده باشد.

نماز مسافر

مساله 1103- "مسافر" با هشت شرط باید نمازهای "ظهر"، "عصر" و "عشا" را شکسته - یعنی دو رکعتی - بجا آورد وروزه نیز از او صحیح نیست.

ناوبری کتاب