صفحه ۲۰۲

سلام تمام کند، و علاوه بر دو سجده سهوی که برای قضای تشهد یا سجده بجا می‎آورد برای هر یک از سلام یا تشهد بیجا و یا کلام بیجا دو سجده سهو بجا آورد.

ب - آنکه سجده یا تشهد فراموش شده مربوط به رکعات دیگر باشد، که باید پس از سلام نماز قضای آن را نیت کرده وبجا آورد و سپس دو سجده سهو نیز انجام دهد.

مساله 1089- اگر سجده یا تشهد را چند مرتبه فراموش کند، مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید، باید پس از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد، و بنابراحتیاطقضای اول را اول و قضای دوم را دوم بجا آورد و بعد سجده های سهو را نیز انجام دهد.

مساله 1090- اگر یک سجده و یک تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده اول قضا نماید، و اگر نداند کدام یک اول فراموش شده احتیاطا یک سجده و یک تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد، یایک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قضانموده است.

مساله 1091- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا از روی اشتباه در نماز اتفاق بیفتدنماز باطل می‎شود - مثلا پشت به قبله نماید - باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که نماز را هم دوباره بخواند.

مساله 1092- اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می‎شود - مثلا ازروی اشتباه حرف بزند - باید سجده یا تشهد را قضا کند و علاوه بر دو سجده سهوی که برای قضای سجده یا تشهد بجامی آورد بنابراحتیاط مستحب دو سجده سهو دیگر هم انجام دهد.

مساله 1093- اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورداشکال ندارد.

مساله 1094- اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه، واجب نیست قضا نماید.

مساله 1095- کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود، بنابراحتیاط واجب باید بعد از نماز ابتدا سجده یا تشهد را قضا نماید و سپس سجده های سهو را بجا آورد.

مساله 1096- اگر شک دارد قضای سجده یا تشهد فراموش شده را انجام داده یا نه، چنانچه

ناوبری کتاب