صفحه ۲۰۱

مساله 1083- اگر بداند در دو سجده سهو از روی اشتباه سجده ای کم یا زیاد شده است بنابراحتیاط دوباره دو سجده سهو بجا آورد.

دستور سجده سهو:

مساله 1084- دستور سجده سهو آن است که نمازگزار پس از سلام نماز بلا فاصله نیت دو سجده سهو کند وبنابراحتیاط واجب پیشانی را روی چیزی که سجده بر آن صحیح است گذاشته و بگوید: "بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله" یا "بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد" ، ولی بهتر بلکه احوط آن است که بگوید: "بسم الله و بالله السلام علیک ا یها النبی و رحمة الله و برکاته" . آنگاه سر از سجده برداشته، بار دیگر به سجده رود وهمین ذکر را بگوید و پس از آن تشهد بخواند و سلام آخر را بگوید.

مساله 1085- بنابراحتیاط واجب آنچه در سجده نماز معتبر است - مانند: وضوداشتن، پاک بودن بدن و لباس، پوشش بدن، روبه قبله بودن، گذاشتن هفت موضع بر زمین، نهادن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است ونشستن میان دو سجده - در سجده سهو نیز رعایت شود.

مساله 1086- هنگامی که پس از سلام نماز قصد سجده سهو می‎کند نیت سجده سهو را به زبان جاری نکند، بلکه باید تنها توجه به انجام آن داشته باشد.

قضای سجده و تشهد فراموش شده

مساله 1087- اگر نمازگزار سجده یا تشهدی را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید بنشیند و آن راانجام دهد و پس از اتمام نماز بنابراحتیاط برای هر یک از قیام و ذکر بیجا دو سجده سهو انجام دهد، ولی اگر پس ازرسیدن به رکوع یا بعد از آن متوجه شود، باید پس از سلام با رعایت تمام شرایط نماز، قضای آن را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو نیز انجام دهد.

مساله 1088- سجده یا تشهد فراموش شده یکی از دو صورت را دارد:

الف - آنکه سجده یا تشهد فراموش شده از رکعت آخر نماز باشد و پس از سلام نماز یادش بیاید، که در این صورت چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎کند - مثل روگرداندن از قبله - انجام نداده باشد، بنابراحتیاطواجب بدون قصد ادا و قضا سجده یا تشهد فراموش شده را انجام دهد و پس از آن نماز را در صورت قضای سجده باتشهد و سلام و در صورت قضای تشهد با

ناوبری کتاب