صفحه ۲۰۰

3 - هرگاه یک سجده را فراموش کند که بعد از قضای آن بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد.

4 - هرگاه جایی که باید بایستد از روی اشتباه بنشیند، یا جایی که باید بنشیند از روی اشتباه بایستد.

5 - هرگاه از روی اشتباه چیزی به نماز اضافه و یا کم نماید.

و احکام این موارد در مسائل آینده بیان می‎شود.

مساله 1073- اگر انسان از روی اشتباه یا به خیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند بنابراحتیاط واجب باید دوسجده سهو بجا آورد.

مساله 1074- برای حرفی که از آه کشیدن، سرفه کردن و مانند آن پیدا می‎شود سجده سهو واجب نیست، ولی اگرمثلا از روی اشتباه آه یا آخ بگوید بنابراحتیاط واجب باید دو سجده سهو بجا آورد.

مساله 1075- اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند، برای دوباره خواندن آن سجده سهو لازم نیست.

مساله 1076- اگر از روی اشتباه تسبیحات اربعه را نگوید بنابراحتیاط واجب پس از نماز دو سجده سهو بجا آورد.

مساله 1077- اگر در جایی که نباید سلام نماز را بدهد از روی اشتباه بگوید: "السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" یا بگوید: "السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" یا مقداری از این دو سلام را بگوید بنابراحتیاط واجب باید دو سجده سهو بجا آورد.

مساله 1078- اگر در جایی که نباید سلام دهد از روی اشتباه هر سه سلام را بگوید دو سجده سهو کافی است.

مساله 1079- اگر سجده سهو واجب را عمدا انجام ندهد گناه کرده و واجب است هرچه زودتر آن را بجا آورد، و اگراز روی فراموشی بجا نیاورد باید هرگاه متوجه شد آن را انجام دهد. و در هر دو صورت لازم نیست نماز را دوباره بخواند.

مساله 1080- اگر سجده سهو را فراموش کند و در نماز واجب بعد یادش بیاید، باید پس از اتمام نماز فورا آن را بجاآورد.

مساله 1081- اگر شک دارد که یکی از موارد سجده سهو برای او پیش آمده یا نه، لازم نیست آن را بجا آورد، ولی اگراحتیاطا آن را انجام دهد اشکال ندارد.

مساله 1082- کسی که شک دارد مثلا یک بار دو سجده سهو بر او واجب شده یا دو بار، اگر یک بار دو سجده سهو بجاآورد کافی است.

ناوبری کتاب