صفحه ۱۹۹

بین نماز و شک او زیاد طول کشیده است بنابراحتیاط نماز احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند، هرچند در فرض اول اگر نماز احتیاط را بخواند و در فرض دوم و سوم اگر نماز را دوباره بخواند کافی است.

مساله 1066- اگر شک دارد که یکی از موارد وجوب نماز احتیاط برای او پیش آمده یا نه، لازم نیست آن را بجا آورد، ولی اگر احتیاطا آن را انجام دهد اشکال ندارد.

مساله 1067- اگر موقعی که مشغول نماز احتیاط است در یکی از کارهای آن شک کند، چنانچه محل آن نگذشته بایدبجا آورد، و اگر محلش گذشته باید به شک خود اعتنا نکند.

مساله 1068- اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند بنا را بر بیشتر بگذارد، و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل می‎کند بنا را بر کمتر بگذارد و آن را تمام نماید. و در هر دو صورت بنابراحتیاط مستحب دوباره نماز احتیاط را بخواند ونماز را هم از سر بگیرد.

مساله 1069- اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزا یا شرایط آن را بجا آورده یا نه، به شک خود اعتنانکند.

مساله 1070- اگر در نماز احتیاط رکنی را زیاد کند یا مثلا به جای یک رکعت دو رکعت بخواند نماز احتیاط باطل می‎شود، و بنابراحتیاط دوباره نماز احتیاط را بخواند و بعد اصل نماز را نیز بخواند، ولی چنانچه چیزی که رکن نیست از روی اشتباه کم یا زیاد شود نمازش صحیح است، و بنابراحتیاط دو سجده سهو بجا آورد.

مساله 1071- اگر در نماز احتیاط تشهد یا یک سجده را فراموش کند احتیاط واجب آن است که بعد از سلام نماز آن راقضا نماید و دو سجده سهو هم بجا آورد.

سجده سهو

مساله 1072- سجده سهو در دو مورد - مطابق دستوری که گفته خواهد شد - واجب می‎شود:

1 - هرگاه در نماز چهار رکعتی پس از سجده دوم شک کند چهار رکعت خوانده است یا پنج رکعت.

2 - هرگاه تشهد را فراموش نماید که پس از قضای آن باید دو سجده سهو بجا آورد. همچنین در پنج مورد بنابراحتیاط باید بعد از سلام نماز دو سجده سهو بجا آورد:

1 - هرگاه در بین نماز از روی اشتباه حرفی بزند.

2 - هرگاه بیجا سلام نماز را بگوید، مثلا در رکعت اول از روی اشتباه سلام دهد.

ناوبری کتاب