صفحه ۱۹۸

مساله 1063- اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجده سهو بر او واجب شود، باید اول نماز احتیاط را بجا آورد.

مساله 1064- اگر در شماره رکعتهای نماز شک کند به گونه ای که نماز احتیاط بر او واجب شود، ولی بعد از نماز شک او برطرف گردد، چند صورت دارد:

الف - اگر پیش از شروع در نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگردر بین نماز احتیاط بفهمد لازم نیست آن را تمام نماید.

ب - اگر پیش از شروع در نماز احتیاط بفهمد رکعتهای نمازش کم بوده، چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن نماز راباطل می‎کند انجام نداده باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند و برای سلام بیجا دو سجده سهو بجا آورد، و اگر سهواکلام بیجایی هم گفته باشد دو سجده سهو نیز برای کلام بیجا بجا آورد. و چنانچه کاری که نماز را باطل می‎کند انجام داده باید نماز را دوباره بجا آورد.

ج - اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده - مثلا در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده - نمازش صحیح است.

د - اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش کمتر از نماز احتیاط یا بیشتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می‎کند بجا نیاورده بنابراحتیاط واجب کسری نماز را به نماز متصل نموده و دو سجده سهو برای سلام بیجا انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند، و چنانچه کاری که نماز را باطل می‎کند انجام داده فقط نماز را دوباره بخواند.

ه - اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر و یا کمتر از نماز احتیاط بوده، بنابراحتیاط واجب نماز احتیاط رارها کند و کسری نماز را بجا آورد و دو سجده سهو برای سلام بیجا انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند.

و - اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به اندازه نماز احتیاط بوده، بنابراحتیاط واجب نماز احتیاط را تمام کندو نماز را هم دوباره بجا آورد.

مساله 1065- اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجا آورده یا نه، چنانچه وقت نماز گذشته است به شک خود اعتنا نکند. و اگر وقت دارد در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم که نماز را باطل می‎کند انجام نداده است باید نماز احتیاط را بخواند، و اگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز راباطل می‎کند بجا آورده و یا

ناوبری کتاب