صفحه ۱۹۷

ایستادن و دو سجده سهو برای ذکرهای بیجای دیگر انجام دهد. و بنابراحتیاط مستحب موکد در چهار صورت آخر، نماز را نیز دوباره بخواند.

مساله 1057- اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید بنابراحتیاط واجب نباید نماز را بشکند، و اگر پیش ازانجام کاری که نماز را باطل می‎کند - مثل روگرداندن از قبله - نماز را از سرگیرد نماز دومش هم باطل است، همچنین است بنابراحتیاط واجب در صورتی که نماز احتیاط بر او واجب باشد و پیش از خواندن آن، نماز را از سر بگیرد، ولی در هر دو صورت اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می‎کند دوباره مشغول نماز شود نماز دومش صحیح است.

مساله 1058- اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید چنانکه گفته شد باید فورا فکر کند، ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا می‎شود از بین نمی رود، چنانچه کمی بعد هم فکر کند اشکال ندارد، مثلا اگر در سجده شک کند می‎تواند تا بعد از سجده فکر کردن را تاخیر بیندازد.

مساله 1059- اگر پیش از آنکه مشغول تشهد شود یا در رکعتهایی که تشهد ندارد پیش از ایستادن شک کند که دوسجده را بجا آورده یا نه، و در همان موقع یکی از شکهایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید نمازش باطل است.

مساله 1060- کسی که نشسته نماز می‎خواند اگر شکی کند که باید برای آن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دورکعت نشسته بخواند، باید یک رکعت نشسته بجا آورد، و نیز اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند باید به جای آن دو رکعت نشسته بجا آورد.

نماز احتیاط

مساله 1061- کسی که نماز احتیاط بر او واجب شده باید پس از سلام نماز بلافاصله نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و پس از آن فقط سوره حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده را بجا آورد، حال اگر یک رکعت نمازاحتیاط بر او واجب بوده پس از سجده دوم تشهد را بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب بوده باید پس از سجده دوم یک رکعت دیگر بخواند و پس از تشهد سلام دهد و نماز را تمام کند.

مساله 1062- نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و بنابراحتیاط واجب هنگام خواندن حمد حتی "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را هم آهسته بخواند، و نباید نیت آن را به زبان جاری نماید.

ناوبری کتاب