صفحه ۱۹۶

رکعت چهارم گذاشته نماز را تمام کند و پس از سلام نماز بلافاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

3 - پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت و یا چهار رکعت، که باید بنا را بر رکعت چهارم گذاشته نماز را تمام کند، و پس از سلام نماز بلافاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و سپس دو رکعت نمازاحتیاط نشسته بخواند. و اگر پس از پایان ذکر سجده دوم و پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این سه شک پیش آید، بنابراحتیاطواجب به همین دستور عمل نموده و نماز را نیز دوباره بخواند.

4 - پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت، که باید بنا را بر رکعت چهارم بگذاردو نماز را تمام کند و پس از نماز بلا فاصله دو سجده سهودستور سجده سهو در مساله (1084) آمده است. انجام دهد، ولی اگر پس از سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم این شک برای او پیش آید، باید بنابراحتیاط واجب به همین دستور عمل نماید و نماز را نیز دوباره بخواند.

5 - شک کند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، که در هر جای نماز باشد باید بنا را بر رکعت چهارم گذاشته و نماز راتمام کند، و پس از آن بلا فاصله یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد، گرچه بهتر است دورکعت نشسته را بخواند.

6 - در حال ایستاده شک کند در رکعت چهارم است یا پنجم، که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان برد وسپس دستور شک بین سه و چهار را انجام دهد، و بنابراحتیاط دو سجده سهو برای ایستادن و دو سجده سهو هم برای ذکرهای بیجا انجام دهد.

7 - در حال ایستاده شک کند در رکعت سوم است یا پنجم، که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان برد و سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد، و بنابراحتیاط دو سجده سهو برای ایستادن و دو سجده سهو هم برای ذکرهای بیجا انجام دهد.

8 - در حال ایستاده شک کند در رکعت سوم است یا چهارم یا پنجم، که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان برد، و پس از نماز بلا فاصله دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت هم نشسته بجا آورد، و بنابراحتیاط دو سجده سهو برای ایستادن و دو سجده سهو برای ذکرهای بیجا انجام دهد.

9 - در حال ایستاده شک کند در رکعت پنجم است یا ششم، که باید بنشیند و نماز را با تشهد و سلام به پایان برد و بلافاصله دو سجده سهو بجا آورد، و بنابراحتیاط دو سجده سهو دیگر هم برای

ناوبری کتاب