صفحه ۱۹۵

به هر طرف شک عمل نماید نمازش صحیح است، و بهتر است بنا را بر کمتر بگذارد.

مساله 1051- کم شدن رکن بنابراحتیاط واجب نماز نافله (نماز مستحبی) را باطل می‎کند و در زیاد شدن رکن نیزاحتیاط شود، پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده، آن کار راانجام دهد و دوباره آن رکن را بجا آورد و نماز را نیز دوباره بخواند، و یا نماز را رها کند و از سر بگیرد.

مساله 1052- اگر در یکی از کارهای نماز نافله شک کند - خواه رکن باشد یا غیر رکن - چنانچه محل آن نگذشته آن رابجا آورد، و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند.

مساله 1053- در نماز مستحبی باید به ظن و گمان خود عمل کند، مثلا اگر گمانش به یک رکعت می‎رود احتیاطا یک رکعت دیگر بخواند.

مساله 1054- اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجده سهو واجب می‎شود یا یک سجده یا تشهدرا فراموش نماید، لازم نیست پس از نماز سجده سهو یا قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورد، ولی می‎تواندبه امید ثواب انجام دهد.

مساله 1055- اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز وقت معین نداشته باشد یا وقت معین داشته باشد و پیش از گذشتن وقت شک کند، بنا بگذارد که نخوانده است، ولی چنانچه وقت معین داشته و پس ازگذشتن وقت شک کند به شک خود اعتنا نکند.

قسم سوم - شکهای صحیح :

مساله 1056- در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک نماید باید فورا فکر کند، پس اگریقین یا گمان به یک طرف شک پیدا نمود همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند، و در غیر این صورت به دستورهایی که گفته می‎شود عمل نماید. و آن نه صورت از این قرارند:

1 - پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، که باید بنا را بر رکعت سوم گذاشته یک رکعت دیگر بخواند، و پس از سلام نماز بلا فاصله و بدون انجام دادن کاری که نماز را باطل می‎کندبنابراحتیاط واجب یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورددستور نماز احتیاط در مساله (1061) آمده است..

2 - پس از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا چهار رکعت، که باید بنا را بر

ناوبری کتاب