صفحه ۱۹۳

2 - شک پس از سلام نماز

مساله 1039- اگر پس از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه - مثلا شک کند رکوع را بجا آورده یا نه، یا بعداز سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت - به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر هر دو طرف شک باطل باشد - مانند آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت - نمازش باطل است.

3 - شک پس از گذشتن وقت نماز

مساله 1040- اگر پس از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز را خوانده یا نه، یا گمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست، ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند یا گمان کند که نخوانده، باید آن نماز را بخواند، بلکه اگر گمان کند که خوانده نیز آن را بجا آورد.

مساله 1041- اگر پس از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

4 - شک کثیرالشک، یعنی کسی که زیاد شک می‎کند.

مساله 1042- کسی که بیش از مقدار متعارف شک می‎کند و حال او به گونه ای شده که معمولا سه نماز پی در پی بدون شک بر او نمی گذرد "کثیر الشک" است و باید به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر زیاد شک کردن او موقت و به دلیل ترس یا پریشانی و یا از روی خشم باشد کثیرالشک شمرده نمی شود.

مساله 1043- اگر کثیرالشک در بجا آوردن چیزی شک کند، چنانچه انجام آن نماز را باطل نمی کند باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده است، مثلا اگر شک کند رکوع کرده یا نه، باید بنا بگذارد که رکوع کرده است. و چنانچه بجا آوردن آن نماز را باطل می‎کند باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده است، مثلا اگر شک کند که در یک رکعت یک رکوع کرده یابیشتر، چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‎کند باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است.

مساله 1044- کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‎کند، چنانچه احیانا در چیزهای دیگر نماز شک کند باید در آنهابه دستور شک عمل نماید، مثلا کسی که در بجا آوردن سجده زیاد شک

ناوبری کتاب