صفحه ۱۹

مسائل تقلید

تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. "مجتهد" کسی است که توان علمی او به حدی است که می‎تواند باکوشش خود، احکام دین را از منابع آن به دست آورد، و به لحاظ آگاهی و تخصص ویژه اش برای فراگیری دستورهای دین می‎توان از وی پیروی کرد، چنانکه مردم در زمینه های گوناگون به متخصصین و سررشته داران هر دانشی در قلمرو ویژه آنان رجوع می‎کنند.

مساله 6- مجتهدی که از او تقلید می‎شود باید مرد، عاقل، بالغ، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، زنده و عادل سه وجب و نیم معمولی حدود (73) سانتی متر است. باشد وبنابراحتیاط واجب جاه طلب و فریفته دنیا نباشد. و اگر انسان علم به اختلاف مجتهدین در بعضی از مسائل مورد نیازداشت، باید از مجتهدی که اعلم از دیگران است تقلید نماید، مگر آنکه فتوای غیراعلم مطابق با احتیاط باشد.

مساله 7- "مجتهد اعلم" را از سه راه می‎توان شناخت:

الف - خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.

ب - دو عالم خبره و عادل اعلم بودن مجتهدی را گواهی نمایند، به شرط آنکه دو عالم خبره و عادل دیگر با نظر آنان مخالفت ننمایند.

ج - شهرت میان علما و محافل علمی که از گفته آنان یقین یا اطمینان به اعلم بودن مجتهدی حاصل شود، بلکه اگر ازراههای دیگر نیز اطمینان حاصل شود کفایت می‎کند.

مساله 8- اگر شناخت مجتهد اعلم دشوار باشد، باید از کسی که به اعلم بودن او گمان برده می‎شود یا اعلمیت اومحتمل است تقلید نمود، گرچه احتمال اعلم بودن او ضعیف باشد. و اگر همزمان چند مجتهد از دیگران اعلم و بایکدیگر مساوی باشند، باید از

ناوبری کتاب