صفحه ۱۸۹

ذکر برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هرکاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه می‎باشد.

مساله 1019- هنگامی که انسان خواب آلود است و نیز هنگام خود داری از ادرار و مدفوع مکروه است نماز بخواند، همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه است. و بجز موارد ذکر شده مکروهات دیگری هم درکتابهای مفصل گفته شده است.

مواردی که می‎توان نماز واجب را رها کرد

مساله 1020- بنابراحتیاط واجب رها کردن و به هم زدن نمازهای واجب در حال اختیار جایز نیست، ولی رها کردن آن در موارد زیر جایز بلکه واجب می‎باشد:

1 - اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است بدون شکستن نماز ممکن نباشد.

2 - اگر حفظ مالی که نگهداری آن لازم است بدون شکستن نماز ممکن نباشد، ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است.

3 - اگر وقت نماز وسعت دارد و نمازگزار در بین نماز متوجه نجس بودن مسجد شود و به گونه ای باشد که اگر بخواهد در حال نماز مسجد را تطهیر کند نماز به هم می‎خورد، ولی چنانچه وقت تنگ و یا در اواخر نماز باشد به شکلی که ادامه دادن نماز به فوریت تطهیر مسجد لطمه نزند، نماز خود را تمام کند و بعد فورا مسجد را تطهیر نماید.

4 - اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار در بین نماز طلب خود را درخواست کند و نتواند در بین نماز طلب او رابدهد.

مساله 1021- کسی که باید نماز را بشکند چنانچه نماز را تمام کند معصیت کرده، ولی نماز او صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.

مساله 1022- کسی که پیش از رسیدن به حد رکوع متوجه شود اذان و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت وسعت دارد، مستحب است نماز را رها کرده و پس از اذان و اقامه نماز را شروع نماید.

شکیات نماز

مساله 1023- حکم گمان در هر جای نماز حکم یقین است، چه در رکعات نماز باشد یا در افعال آن، و در دو رکعت اول نماز باشد یا دو رکعت آخر آن، هرچند در مظنه ای که در غیر دو

ناوبری کتاب