صفحه ۱۸۸

دنیایی از خداوند گریه نماید اشکال ندارد. وچنانچه برای ترس از خدا و آخرت گریه کند - با صدا باشد یا بی صدا - نه تنها اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است.

نهم - آنکه کاری انجام دهد که انسان را از صورت نمازگزار خارج کند، کم باشد یا زیاد، عمدا باشد یا از روی اشتباه وفراموشی. ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند - مثل اشاره کردن با دست - اشکال ندارد.

مساله 1013- اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می‎خواند نمازش باطل می‎شود.

مساله 1014- اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شک کند که نماز به هم خورده یا نه، نمازش صحیح است.

دهم - خوردن و آشامیدن اگر به گونه ای باشد که صورت نماز را بر هم زند و نگویند نماز می خواند - از روی عمد باشدیا فراموشی - نماز را باطل می‎کند.

مساله 1015- احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد، چه موالات نماز به هم بخورد یا نه، وچه بگویند نماز می‎خواند یا نگویند.

مساله 1016- اگر در بین نماز غذایی را که لای دندانها مانده فرو برد نمازش باطل نمی شود، ولی اگر قند یا شکر ومانند اینها در دهان بگذارد یا مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می‎کند.

یازدهم - شک در شماره رکعتهای نمازهای دو رکعتی، سه رکعتی و در دو رکعت اول از نمازهای چهار رکعتی به گونه ای که در "شکیات نماز" گفته خواهد شد نماز را باطل می‎کند.

دوازدهم - اگر یکی از رکنهای نماز را از روی اشتباه یا عمد انجام ندهد یا آن را زیاد کند و یا چیزی را که رکن نیست ازروی عمد کم یا زیاد نماید.

مساله 1017- اگر بعد از نماز شک کند در بین نماز کاری که نماز را باطل می‎کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.

چیزهایی که در نماز مکروه است

مساله 1018- مکروه است نمازگزار صورت را - به گونه ای که از سمت قبله برنگردد - کمی به طرف راست یا چپ بگرداندو چنانچه از طرف قبله برگردد نمازش باطل می‎شود، چنانچه گذشت. و نیز مکروه است چشمها را ببندد، یا به طرف راست و چپ بنگرد، یا با ریش و دست خود بازی کند وانگشتها را داخل هم نماید، یا موقع خواندن حمد و سوره و گفتن

ناوبری کتاب