صفحه ۱۸۷

بیندازد که جواب آن سلام به حساب نیاید، چنانچه در نماز باشد نباید جواب دهد، و اگر در نماز نباشد لازم نیست پاسخ دهد، و در صورت تاخیر عمدی، گناه کرده ولی نمازش صحیح است.

مساله 1005- نمازگزار در حال نماز بنابراحتیاط پاسخ سلام را به گونه ای دهد که مطابق سلام باشد و کلمه "سلام" دراول جمله قرار گیرد، مثلا بگوید: "السلام علیکم" یا "سلام علیکم" ، و اگر پاسخ را "علیکم السلام" بدهد صحیح نیست، و در پاسخ سلام زن بگوید: "سلام علیک" ، یعنی کاف را بدون حرکت بگوید.

مساله 1006- باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود. ولی اگر سلام کننده ناشنوا باشد و انسان به طور معمول جواب او را بدهد کافی است، و بنابراحتیاط واجب اگر می‎تواند با حرکات لب یا اشاره بفهماند.

مساله 1007- نمازگزار در حال نماز می‎تواند جواب سلام را به قصد جواب بگوید، و چنانچه به قصد دعا هم بگویدمانعی ندارد.

مساله 1008- اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ای که خوب و بد را می‎فهمد به نمازگزار سلام کند نمازگزار باید جواب اورا بدهد، ولی جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‎کند واجب نیست. و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان ذمی بگوید: "سلام" یا "علیک".

مساله 1009- اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند، در صورتی که عرفا سلام حساب شود بنابراحتیاط جواب او راصحیح بدهد.

مساله 1010- اگر کسی به عده ای که درحال نمازند سلام کند پاسخ آن بر همه واجب است، ولی اگر یکی از آنان پاسخ دهد کافی است.

مساله 1011- اگر به عده ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده قصد سلام به اورا داشته یا نه، نباید جواب دهد، همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد.ولی اگر بداند که قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد باید جواب او را بدهد.

هفتم - آنکه عمدا با صدا بخندد، بلکه خنده صدا دار سهوی هم اگر انسان را از صورت نمازگزار خارج نماید نماز راباطل می‎کند، ولی تبسم و لبخند نماز را باطل نمی کند.

مساله 1012- اگر نمازگزار برای جلوگیری از صدای خنده به خود بپیچد و حالش دگرگون شود - مثلا رنگش سرخ شود - بنابراحتیاط باید نماز را دوباره بخواند.

هشتم - آنکه برای کار دنیایی عمدا و با صدا گریه کند، و اگر به اختیار خود بی صدا نیز گریه کند اشکال دارد، ولی اگربی صدا و بدون اختیار به گریه افتاد و یا برای طلب حاجت مشروع

ناوبری کتاب