صفحه ۱۸۶

اشتباه به طرف راست یا چپ قبله نماز بخواند و دروقت بفهمد نماز را دوباره بخواند، و اگر پس از وقت بفهمد قضا لازم نیست، و اگر به طرف راست یا چپ قبله نرسیده نماز او صحیح است.

مساله 998- بعید نیست که مقصود از هر یک از "پشت به قبله" و "طرف راست" و "طرف چپ" آن، یک چهارم دایره باشد.

مساله 999- اگر از روی عمد همه صورت را به گونه ای به طرف راست یا چپ قبله برگرداند که بتواند پشت سر راببیند نمازش باطل است، بلکه اگر از روی اشتباه نیز همین کار را بکند بنابراحتیاط واجب نماز باطل می‎شود، ولی اگرسر را کمی بگرداند - از روی عمد باشد یا اشتباه - نمازش باطل نمی شود، مگر اینکه صورت او از حد استقبال خارج شود.

ششم - آنکه از روی عمد کلمه ای را که در نماز نیست بگوید و از آن قصد معنا کند، اگرچه معنا نداشته باشد یا یک حرف باشد، بلکه اگر از آن معنایی را هم قصد نکند بنابراحتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر از روی اشتباه بگوید نماز باطل نمی شود.

مساله 1000- سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، ولی گفتن کلماتی مانند: آخ و آه چنانچه ازروی عمد باشد نماز را باطل می‎کند.

مساله 1001- گفتن هر ذکری در تمام حالات نماز اشکال ندارد. همچنین اگر کلمه ای مانند "الله اکبر" را به قصد ذکربگوید ولی در موقع گفتن آن صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد، اما اگر آن را به قصد اینکه چیزی را به دیگری بفهماند بگوید - اگرچه قصد ذکر هم داشته باشد - نماز باطل می‎شود.

مساله 1002- خواندن قرآن در نماز - بجز چهار سوره ای که سجده واجب دارندسوره هایی که سجده واجب دارند عبارتند از: (سجده)، (فصلت)، (نجم) و (علق). - و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که دعا را به عربی بگوید.

مساله 1003- اگر کلمه ای از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدا یا از روی احتیاط چند مرتبه بگوید اشکال ندارد، به شرط آنکه به حد وسواس نرسد.

مساله 1004- نمازگزار در حال نماز نباید به کسی سلام کند، ولی اگر دیگری به وی سلام کند لازم است بلافاصله پاسخ دهد. و اگر از روی فراموشی یا عمد به اندازه ای جواب را تاخیر

ناوبری کتاب