صفحه ۱۸۵

مبطلات نماز

دوازده چیز نماز را باطل می‎کند و به آنها "مبطلات نماز" می‎گویند:

اول - آنکه در بین نماز یکی از شرطهای صحت آن - مانند پوشش لازم برای زن و مرد - از بین برود.

دوم - آنکه در بین نماز از روی عمد یا اشتباه و یا ناچاری چیزی که وضو یا غسل را باطل می‎کند پیش آید، مثل اینکه ادرار از او بیرون آید.

مساله 994- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خود جلوگیری کند و در بین نماز از او خارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضوبه مسائل (318) تا (323) مراجعه شود. گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی شود، و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد نمازش صحیح است.

مساله 995- کسی که بی اختیار خوابش برده، چنانچه تمام شدن نماز را نداند و شک کند که بین نماز خوابش برده یابعد از آن، باید نمازش را دوباره بخواند، ولی اگر تمام شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد ازآن، نمازش صحیح است.

سوم - آنکه مانند بعضی از اهل سنت دستها را روی هم قرار دهد که بنابراحتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند.

مساله 996- هرگاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد - اگرچه مثل اهل سنت نباشد - بنابراحتیاط واجب باید دوباره نماز را بخواند، ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری - مثل تقیه - یا برای کار دیگری - مثل خاراندن دست - دستها راروی هم بگذارد اشکال ندارد.

چهارم - آنکه پس از خواندن حمد "آمین" بگوید، ولی اگر از روی اشتباه یا تقیه باشد اشکال ندارد.

پنجم - آنکه از روی عمد پشت به قبله نماید یا به سمت راست یا چپ قبله برگردد، بلکه اگر از روی عمد به قدری برگردد که نگویند روبه قبله است - اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد - نمازش باطل می‎شود.

مساله 997- اگر از روی اشتباه در تشخیص قبله پشت به قبله نماز بخواند و در وقت نماز بفهمد نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته بنابراحتیاط واجب قضا نماید، و چنانچه از روی

ناوبری کتاب