صفحه ۱۸۲

"غیر المغضوب علیهم و لا الضالین" یعنی: "کسانی که نه بر آنان غضب کرده ای و نه گمراهند".

لازم به ذکر است که نمازگزار هنگام خواندن سوره حمد نباید قصد دعا داشته باشد، بلکه باید نیت او خواندن قرآن باشد.

3 - خواندن سوره و ترجمه آن:

بنابراحتیاط واجب نمازگزار پس از سوره حمد باید یکی از سوره های قرآن را - بجز سوره هایی که سجده واجب دارند - بخواند، و اگر بخواهد سوره "توحید" را بخواند بگوید:

"بسم الله الرحمن الرحیم" یعنی: "ابتدا می‎کنم به نام خداوندی که در دنیا بر مومن و کافر و در آخرت بر مومن رحم می‎نماید".

"قل هو الله ا حد" یعنی: "بگو - ای رسول ما - که خداوند، خدایی است یگانه".

"الله الصمد" یعنی: "خدایی که مقصود همه و از تمام موجودات بی نیاز است".

"لم یلد و لم یولد" یعنی: "فرزند ندارد و فرزند کسی نیست".

"و لم یکن له کفوا ا حد" یعنی: "و هیچ کس از مخلوقات مثل و همتای او نیست".

4 - ترجمه ذکر رکوع و سجده و ذکرهای مستحب بعد از آن:

نمازگزار پس از خواندن حمد و سوره باید به رکوع رود و ذکر آن را به گونه ای که در مساله «909» گفته شد بخواند، وبنابراحتیاط تسبیح را انتخاب کند و بگوید:

"سبحان ربی العظیم و بحمده" یعنی: "پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش اوهستم"، یا سه مرتبه بگوید: "سبحان الله" یعنی: "خداوند از هر عیب و نقصی پاک و منزه است". سپس از رکوع برخاسته و در حال آرامی بدن مستحب است بگوید:

"سمع الله لمن حمده" یعنی: "خدا حمد و ثنای کسی که او را ستایش می‎کند بشنود و بپذیرد".

سپس به سجده رفته و ذکر آن را به گونه ای که در مساله «9 38» گفته شد بخواند، و بنابراحتیاط تسبیح را انتخاب کند وبگوید:

"سبحان ربی الاعلی و بحمده" یعنی: "پروردگار برتر من از هر عیب و نقصی پاک

ناوبری کتاب