صفحه ۱۸

قضا نماید، ولی مقداری را که شک دارد لازم نیست قضا کند، هر چند خوب است به مقداری قضا نماید که اطمینان پیدا کند قضای آنچه را که ترک شده بجا آورده است.

مساله 4- هر فرد مسلمان باید "اصول دین" را یقین و باور داشته باشد، و نمی تواند در اصول دین و امور اعتقادی تقلیدنماید، ولی در "فروع دین" از چهار راه می‎تواند به تکالیف و وظایف دینی عمل کند:

الف. "یقین"، و موارد آن غالبا ضروریات دین یا مذهب است. و "ضروری" تکلیفی است که هیچ یک از مسلمانان یامومنان در آن شک نداشته باشند.

ب. "اجتهاد"، یعنی به دست آوردن احکام از قرآن و سنت و سایر منابع فقهی

ج. "احتیاط"، یعنی در مواردی که چند احتمال وجود دارد، کاری کند که یقین نماید تکلیف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می‎دانند و عده ای دیگر می‎گویند حرام نیست آن عمل را انجام ندهد، واگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‎دانند آن را بجا آورد.

د. "تقلید"، یعنی پیروی از کارشناس مسائل دینی با رعایت شرایط آن. و این راهی است که بیشتر مردم به وسیله آن می‎توانند تکالیف دینی خود را به دست آورده و آنها را انجام دهند.

مساله 5- بر هر مکلفی واجب است مسائلی را که غالبا به آن احتیاج دارد یاد بگیرد.

ناوبری کتاب