صفحه ۱۷۹

، جلوتر خوانده بخواند، و برای هر زیاده بنابراحتیاط واجب دو سجده سهوبجا آورد.

مساله 981- اگر سجده اول را به خیال اینکه سجده دوم است یا سجده دوم را به خیال اینکه سجده اول است بجاآورد نماز صحیح است، و سجده اول او سجده اول، و سجده دوم او سجده دوم حساب می‎شود.

11 - موالات:

مساله 982- "موالات" یعنی آنکه نمازگزار کارهای نماز - مانند: رکوع، سجود و تشهد - را پشت سر هم و بدون فاصله عرفی بجا آورد و چیزهایی را که در نماز می‎خواند به طوری که معمول است پشت سر هم بخواند، پس اگر موالات نماز را به هم بزند و ذکرها و قرائت و کارهای نماز را پشت سر هم انجام ندهد به طوری که از صورت نمازگزار بیرون رود، نمازش باطل است.

مساله 983- اگر در نماز از روی اشتباه میان حرفها یا کلمات فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت نماز به هم بخورد ولی صورت کلمه یا قرائت یا ذکر از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باید آن کلمات را دوباره به طور معمول بخواند، ولی اگر مشغول رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است، مگر در تکبیره الاحرام.

مساله 984- طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره های بزرگ موالات را به هم نمی زند.

قنوت:

مساله 985- در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است "قنوت" خوانده شود، مگردر "نماز جمعه" که در رکعت اول پیش از رکوع، و در رکعت دوم پس از رکوع خوانده می‎شود، و در "نماز وتر" که یک رکعت است و قنوت در همان رکعت خوانده می‎شود. و قنوت را در "نماز شفع" به امید ثواب بخواند. و در "نماز آیات"پنج قنوت مستحب است، و در "نماز عید فطر و قربان" بنابراحتیاط واجب نه قنوت به ترتیبی که در جای خود گفته خواهد شد خوانده می‎شود.

مساله 986- نمازگزار باید در حال قنوت دستها را بلند کند و خوب است به امید ثواب کف دو دست را برابر صورت بلند کند و در کنار هم به سوی آسمان نگه دارد و بجز شست بقیه انگشتها را به هم بچسباند و به کف دستها نگاه کند.

مساله 987- در قنوت هر ذکری گفته شود - گرچه یک "سبحان الله" باشد - کافی است، و

ناوبری کتاب