صفحه ۱۷۸

9 - ذکر:

مساله 976- نمازگزار باید در رکوع و سجده و تشهد "ذکر" بگوید و احکام هرکدام در جای خود بیان شده است.

مساله 977- نمازگزار مخیر است بجز حمد و سوره و تسبیحات که احکام آن گذشت بقیه ذکرهای واجب یا مستحب نماز را - مثل: تکبیره الاحرام، ذکر رکوع و سجده، قنوت، تشهد و سلام نماز - بلند یا آهسته بخواند.

10 - ترتیب:

مساله 978- "ترتیب" در نماز به این معناست که واجبات نماز را به همان ترتیبی که گفته شد انجام دهد، پس کسی که عمدا ترتیب نماز را به هم بزند، مثلا حمد را پس از سوره یا سجده را پیش از رکوع انجام دهد نمازش باطل است.

مساله 979- اگر رکنی از نماز را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است بجا آورد، یکی از دو صورت را دارد:

الف - اگر آنچه بعد از آن است و بجا آورده رکن باشد - مثلا رکوع را فراموش کرده و دو سجده نموده باشد - نمازش باطل است.

ب - اگر آنچه بعد از آن است و بجا آورده رکن نباشد - مثلا پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند - باید رکن را بجاآورد و آنچه را که از روی اشتباه پیش از آن خوانده دوباره بخواند و بنابراحتیاط واجب برای هر زیاده دو سجده سهوبنماید.

مساله 980- اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و مشغول بعد از آن شود، یکی از دو صورت را دارد:

الف - اگر آنچه بعد از آن است و بجا آورده رکن باشد - مثلا حمد را فراموش کرده و مشغول رکوع شده باشد - نمازش صحیح است، و برای حمد فراموش شده بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بنماید.

ب - اگر آنچه بعد از آن است و بجا آورده رکن نباشد - مثلا حمد را فراموش کرده و سوره را خوانده باشد - چنانچه وقتی که مشغول رکن بعد شده یادش بیاید، باید بگذرد و نماز او صحیح است، و برای هر واجب فراموش شده بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد، و چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آنچه را فراموش کرده بجاآورد و بعد از آن چیزی را که از روی اشتباه

ناوبری کتاب