صفحه ۱۷۷

الف - چنانچه پیش از رسیدن به رکوع متوجه شود، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و تسبیحات یا حمدرا بخواند و پس از سلام نماز بنابراحتیاط برای هریک از ایستادن بیجا و چیزهایی که خوانده - اگر خوانده باشد - دوسجده سهو بجا آورد.

ب - چنانچه در رکوع یا پس از آن متوجه شود، باید نماز را تمام کند و پس از سلام نماز بنابراحتیاط تشهد را قضا نمایدو نیز برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو نیز بجا آورد.

مساله 972- مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد و پیش ازتشهد بگوید: "ا لحمد لله" یا بگوید: "بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الا سماء لله" ، همچنین مستحب است دستهارا بر رانها بگذارد و انگشتها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه کند، و پس از تمام شدن تشهد چنانچه دررکعت آخر نباشد بگوید: "و تقبل شفاعته و ارفع درجته" .

8 - سلام نماز:

مساله 973- پس از تشهد رکعت آخر مستحب است نمازگزار در حالی که نشسته و بدنش آرام است بگوید: "السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته" ، و پس از آن واجب است بگوید: "السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" یا بگوید: "السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" ، ولی اگر این سلام را بگوید، احتیاط مستحب آن است که بعد از آن "السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" را هم بگوید.

مساله 974- اگر نمازگزار از روی عمد سلام واجب نماز را نگوید نمازش باطل است، ولی اگر آن را فراموش نماید وپس از اندک زمانی یادش آید یکی از سه صورت را دارد:

الف - اگر صورت نماز به هم نخورده و کاری که با نماز منافات دارد انجام نداده باشد، سلام را بگوید و نمازش صحیح است.

ب - اگر کاری که فقط عمدی آن نماز را باطل می‎کند از روی اشتباه انجام داده - مثلا حرف زده باشد - سلام نماز رابگوید و دو سجده سهو نیز بجا آورد.

ج - اگر کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎کند انجام داده - مثلا پشت به قبله کرده باشد - بنابراحتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد و نماز را نیز دوباره بخواند.

مساله 975- سلام نماز نیز باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود، و بدن نمازگزار در حال گفتن سلام آرام باشد.

ناوبری کتاب