صفحه ۱۷۶

یکی از این چهار آیه را بخواند یا به آن گوش دهد بایدفورا سجده کند. و اگر فراموش نمود هر وقت یادش آمد باید سجده کند، و نیز اگر گوش ندهد ولی به گوش او بخوردبنابراحتیاط سجده نماید.

مساله 965- اگر آیه سجده را از بچه ای که خوبی و بدی را نمی فهمد یا از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد یا از رادیو و یا ضبط صوت بشنود، بنابراحتیاط واجب سجده نماید، ولی اگر گوش بدهد، بدون اشکال واجب است سجده کند.

مساله 966- اگر هنگام خواندن یکی از آیات سجده از دیگری هم بشنود بنابراحتیاط واجب دو سجده بجا آورد.

مساله 967- در بجا آوردن سجده واجب قرآن وضو، غسل، روبه قبله بودن و پاک بودن بدن و لباس شرط نیست، ولی باید جای او غصبی نباشد و مواضع هفتگانه را بر زمین قرار داده و پیشانی را بر روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد، و بنابراحتیاط واجب جای پیشانی او از جای زانوها و سر انگشتان بیش از چهار انگشت بسته بلندترنباشد، و بنابراحتیاط باید جای پیشانی پاک باشد و نیز عورت او پوشیده باشد. همچنین باید لباس او - در صورتی که سجده کردن تصرف در آ ن باشد - غصبی نباشد.

مساله 968- در بجا آوردن سجده واجب قرآن باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرده ذکری بگوید، ولی ذکر خاصی معتبر نیست، گرچه بهتر است بگوید: است، و بنابراحتیاط واجب "لا اله الاالله حقا حقا، لا اله الاالله ایماناو تصدیقا، لا اله الاالله عبودیه و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا و لا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر".

7 - تشهد:

مساله 969- نمازگزار باید در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و مستحب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نمازهای چهار رکعتی پس از سجده دوم بنشیند و در حالی که بدنش آرام است بگوید: "اشهد ان لا اله الاالله وحده لاشریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد" .

مساله 970- کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است پشت سر هم گفته شود.

مساله 971- اگر نمازگزار تشهد را عمدا نخواند نمازش باطل است، و اگر آن را فراموش کند و بایستد یکی از دوصورت را دارد:

ناوبری کتاب