صفحه ۱۷۵

برای تکبیر بلند کند.

2 - موقعی که مرد می‎خواهد به سجده برود ابتدا دستها را روی زمین قرار دهد، و زن ابتدا زانوها را بر زمین بگذارد.

3 - بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.

4 - در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد، و مستحب است این دعا را بخواند: "یا خیر المسئولین و یا خیرالمعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک، فانک ذو الفضل العظیم"یعنی: (ای بهترین کسی که از او سوال می‎کنند و ای بهترین عطا کنندگان ! روزی بده به من و عیال من از فضل خودت، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگ هستی)..

5 - در حال سجده انگشتان را به هم بچسباند و برابر صورت بگذارد به طوری که سر آنها رو به قبله باشد.

6 - پس از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.

7 - هنگامی که پس از هر سجده نشست و بدنش آرام گرفت "الله اکبر" بگوید و دستها را برای تکبیر بلند کند.

8 - هنگامی که پس از سجده اول بدنش آرام گرفت "ا ستغفر الله ربی و ا توب الیه" بگوید.

9 - برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن دستها را بلند کند و "الله اکبر" بگوید.

10 - سجده را طول دهد و در سجده صلوات بفرستد.

11 - پس از سجده در حال نشستن دستها را روی رانها بگذارد.

12 - هنگام برخاستن دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد. و برای سجده مستحبات دیگری نیز می‎باشد که در کتابهای مفصل آمده است.

مساله 963- خواندن قرآن در سجده مکروه است، و نیز مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار جای سجده رافوت کند، و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان بیرون آید نمازش باطل می‎شود. و مکروهات دیگری هم درکتابهای مفصل گفته شده است.

سجده واجب قرآن

مساله 964- در هر یک از سوره های: "سی و دوم (سجده)‏"، "چهل و یکم (فصلت)‏"، "پنجاه و سوم (نجم)‏" و "نود وششم (علق)‏" یک آیه سجده واجب وجود دارد، هرگاه انسان

ناوبری کتاب