صفحه ۱۷۴

مساله 954- سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند صحیح است، ولی سجده بر داروهای خوراکی که از زمین می‎روید - مانند گل بنفشه و گل گاو زبان - صحیح نیست.

مساله 955- سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها یا در بعضی از اوقات معمول است و در شهرهای دیگریا اوقات دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست.

مساله 956- اگر کاغذ از چیزی که سجده بر آن صحیح است ساخته شده باشد می‎توان بر آن سجده کرد، ولی سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده اشکال دارد.

مساله 957- بهترین چیز برای سجده تربت حضرت سید الشهدا ء (ع) است، و پس از آن خاک و سپس سنگ و بعد ازسنگ گیاه می‎باشد.

مساله 958- اگر چیزی را که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد به دلیلی نمی تواند بر آن سجده کند بر پنبه یاکتان رشته نشده، و اگر نبود بر قیر و مواد معدنی دیگر، و اگر نبود بر لباس خود، و اگر لباس هم ندارد بر پشت دست سجده صحیح است، و لباسی که از کتان یا پنبه باشد بر لباسهای دیگر مقدم است.

مساله 959- اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‎کرده گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد، چنانچه وقت تنگ است باید به ترتیبی که در مساله پیش گفته شد عمل نماید، و اگر وقت وسعت داردبنابراحتیاط نماز را به ترتیبی که در مساله پیش گفته شد تمام کند و آن را دوباره بخواند.

مساله 960- هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است، اگر ممکن باشد بایدپیشانی را از روی آن بر روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و سر را بلند نکند، و اگر ممکن نباشدبنابراحتیاط بر هر چه ممکن است از معادن و لباس و غیر آنها سجده کند و نماز را تمام کرده و دوباره بخواند.

مساله 961- اگر بعد از سجده و بلند کردن پیشانی بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است، بنابراحتیاط واجب یک سجده بر چیزی که سجده بر آن صحیح است انجام دهد و نماز را هم دوباره بخواند.

مستحبات و مکروهات سجده:

مساله 962- چند چیز در سجده مستحب است از آن جمله:

1 - کسی که ایستاده نماز می‎خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد، و کسی که نشسته نماز می‎خواندبعد از آنکه کاملا نشست، برای رفتن به سجده "الله اکبر" بگوید و دستها را

ناوبری کتاب