صفحه ۱۷۲

لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود، ولی اگر بتواند بر حصیر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است طوری سجده کند که به زحمت نیفتد، نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید.

مساله 937- اگر بر چیزی که بدن روی آن آرام نمی گیرد سجده کند باطل است، ولی اگر روی تشک یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن آرام می‎گیرد سجده کند اشکال ندارد.

مساله 938- نمازگزار باید در سجده "ذکر" بگوید و گفتن هر ذکری کافی است، ولی احتیاط واجب آن است که اگر "سبحان الله" را خواست بگوید سه مرتبه بگوید، و اگر غیر آن را خواست بگوید نیز سه مرتبه بگوید و از اندازه سه مرتبه: "سبحان الله" یا یک مرتبه: "سبحان ربی الاعلی و بحمده" کمتر نباشد، و احوط آن است که تسبیحی را که بیان شد اختیار نماید.

مساله 939- مستحب است نمازگزار در سجده ذکر "سبحان ربی الاعلی و بحمده" را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید، ولی در حال بیماری گفتن یک مرتبه "سبحان الله" کفایت می‎کند.

مساله 940- ذکر سجده باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود. همچنین باید به مقدار ذکر واجب بدن آرام باشد، و در ذکر مستحب هم چنانچه آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده اند بگوید بنابراحتیاط واجب آرام بودن بدن لازم است.

مساله 941- اگر به واسطه بیماری و مانند آن نتواند در سجده آرام بگیرد نمازش صحیح است، ولی باید پیش از آنکه از حالت سجده خارج شود ذکر واجب را بگوید.

مساله 942- اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد عمدا ذکر سجده را بگوید، یا پیش از تمام شدن ذکر عمدا سر از سجده بردارد نمازش باطل می‎شود.

مساله 943- اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد از روی اشتباه ذکر سجده را بگوید، چنانچه پیش از آنکه سر ازسجده بردارد بفهمد، باید دوباره در حال آرام بودن ذکر سجده را بگوید ، و اگر در حال آرام نبودن بدن اشتباها ذکر راگفته است بنابراحتیاط دوباره ذکر را به قصد قربت مطلقه بگوید. و چنانچه بعد از آنکه سر از سجده برداشت بفهمدنمازش صحیح است.

مساله 944- اگر موقعی که ذکر سجده را می‎گوید یکی از هفت عضو را عمدا از زمین بردارد، نماز باطل می‎شود، ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست، چنانچه بجز پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد.

ناوبری کتاب