صفحه ۱۶۷

کند. همچنین سوره ای را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند، ولی اگر سوره "توحید" را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست.

5 - رکوع:

مساله 902- انسان باید در هر رکعت پس از حمد و سوره یا پس از خواندن تسبیحات با قصد رکوع به طور معمول به طرف جلو به اندازه ای خم شود که کف دستها به سر زانوها برسد، و بنابراحتیاط دستها را به زانوها بگذارد.

مساله 903- اگر به قصد کار دیگری غیر از رکوع - مثلا برای کشتن جانور - خم شود، نمی تواند آن را رکوع حساب کند، بلکه باید بایستد و دوباره برای رکوع خم شود، و به واسطه این عمل رکن زیاد نشده و نماز باطل نمی شود.

مساله 904- کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد، مثلا دستهایش کوچک یا پاهایش بلندتر ازمعمول است، باید به اندازه متعارف مردم خم شود به گونه ای که بگویند رکوع کرده است.

مساله 905- کسی که نشسته نماز می‎خواند باید برای رکوع به اندازه ای خم شود که اگر ایستاده رکوع می‎کرد کمرش راخم می‎نمود، و بهتر است به قدری خم شود که صورتش نزدیک جای سجده برسد. و کسی که خوابیده نماز می‎خواندباید برای رکوع و سجده اشاره کند.

مساله 906- هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند، و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید به هر اندازه می‎تواند خم شود و اشاره هم بنماید، و اگر هیچ نتواند خم شود بایدموقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع کند، و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن در حال قیام با سر اشاره کند.

مساله 907- کسی که در حال ایستاده می‎تواند برای رکوع با سر اشاره کند و در حال نشسته هم نمی تواند رکوع کندولی می‎تواند کمی خم شود، باید ایستاده نماز بخواند، و احتیاط واجب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می‎تواند برای رکوع خم شود.

مساله 908- کسی که پس از خم شدن و رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن از رکوع سر بردارد و دوباره به قصدرکوع به اندازه رکوع خم شود، نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

ناوبری کتاب