صفحه ۱۶۶

تسبیحات رابخواند.

ب - اگر به گمان اینکه تسبیحات را خوانده مشغول استغفار شود و شک کند، بنابراحتیاط تسبیحات را بخواند.

ج - اگر در حالی که خم شده ولی هنوز به حد رکوع نرسیده شک کند، بنابراحتیاط بایستد و حمد یا تسبیحات رابخواند.

د - اگر در حال رکوع و یا بعد از آن چنین شکی نماید، به شک خود اعتنا نکند.

مساله 896- هرگاه شک کند که کلمه ای را درست گفته یا نه، اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده بنابراحتیاط واجب آن کلمه را به طور صحیح بگوید. و اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول شده، چنانچه آن چیزرکن باشد - مثل اینکه در رکوع شک کند کلمه ای از سوره را درست گفته یا نه - باید به شک خود اعتنا نکند. و اگر رکن نباشد باز هم می‎تواند به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر احتیاطا برگردد و آن کلمه را به طور صحیح بگوید اشکال ندارد، و اگر چند مرتبه شک کند باز می‎تواند بگوید، اما اگر به حد وسواس برسد نباید بگوید، و اگر بگوید بنابراحتیاط نمازش را دوباره بخواند.

مساله 897- مستحب است نمازگزار کلمات حمد و سوره و تسبیحات را شمرده بخواند و در حمد و سوره آخر آیات را وقف نموده و به معنای آیات توجه نماید، و پس از خواندن سوره لحظه ای صبر کرده و سپس تکبیر پیش از رکوع رابگوید یا قنوت بخواند.

مساله 898- مستحب است نمازگزار در رکعت اول پیش از خواندن حمد بگوید: "اعوذ بالله من الشیطان الرجیم" و دررکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، امام جماعت "بسم الله الرحمن الرحیم" را بلند بگوید، ولی همان گونه که گذشت در نماز (صبح) و (مغرب) و (عشا) باید مردان تمام حمد و سوره را بلند بخوانند. ولی در نماز فرادی بلندگفتن آن خالی از اشکال نیست. و اگر نماز را به جماعت می‎خواند بعد از تمام شدن سوره حمد امام، و اگر فرادی می‎خواند پس از تمام شدن سوره حمد خودش بگوید: "الحمد لله رب العالمین" .

مساله 899- مستحب است نمازگزار پس از خواندن سوره "توحید" - در رکعت اول باشد یا دوم - یک یا دو یا سه مرتبه بگوید: "کذلک الله ربی" یا "کذلک الله ربنا" ، و این ذکر ارتباطی به قنوت ندارد و نباید پس از سوره های دیگرگفته شود.

مساله 900- مستحب است در رکعت سوم و چهارم پس از خواندن تسبیحات استغفار کند، مثلا بگوید: "استغفر الله ربی و اتوب الیه" یا "اللهم اغفر لی".

مساله 901- مکروه است نمازگزار در تمام نمازهای یک شبانه روز سوره "توحید" را ترک

ناوبری کتاب