صفحه ۱۶۵

همچنین می‎تواند در یک رکعت حمد و دررکعت دیگر تسبیحات بگوید، و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند.

مساله 887- اگر تسبیحات اربعه را بیشتر از سه مرتبه به قصد ذکر بگوید اشکال ندارد، ولی اگر به قصد آنچه در نمازدستور داده اند بگوید جایز نیست.

مساله 888- بنابراحتیاط در تنگی وقت نیز تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید.

مساله 889- بنابراحتیاط واجب باید مرد و زن در رکعت سوم و چهارم نماز حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند، وچنانچه به جای تسبیحات حمد بخوانند بنابراحتیاط واجب حتی "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را هم آهسته بگویند.

مساله 890- کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بگوید باید در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند.

مساله 891- اگر در یکی از دو رکعت اول نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر است تسبیحات بگوید، چنانچه پیش ازرکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند، و اگر در رکوع یا بعد از آن بفهمد نمازش صحیح است، و بنابراحتیاط واجب برای ترک هر یک از حمد و سوره دو سجده سهو بجا آورد، و بنابراحتیاط در هر دو صورت برای زیادی تسبیحات نیزدو سجده سهو بجا آورد.

مساله 892- اگر در یکی از دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول است حمد بخواند، یا در دو رکعت اول نماز به گمان اینکه در دو رکعت آخر است حمد بخواند - چه پیش از رکوع بفهمد و یا بعد از آن - نمازش صحیح است.

مساله 893- اگر در رکعت سوم یا چهارم بخواهد حمد بخواند و بدون قصد تسبیحات به زبانش بیاید، یا بخواهدتسبیحات بخواند و حمد به زبانش بیاید، باید آن را رها کرده و دوباره حمد یا تسبیحات را با قصد بخواند، ولی اگرعادتش خواندن همان چیزی بوده که به زبانش آمده و در قلبش نیز قصد آن را داشته، می‎تواند همان را تمام کند ونمازش صحیح است.

مساله 894- کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمدشود، باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را با قصد بخواند.

مساله 895- اگر نمازگزار در رکعت سوم یا چهارم شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، یکی از چهار صورت را دارد:

الف - چنانچه پیش از خم شدن به رکوع در حالی که مشغول استغفار نیست شک کند، باید حمد یا

ناوبری کتاب