صفحه ۱۶۳

نصف گذشته باشد یا سوره "توحید" یا"کافرون" باشد.

مساله 872- دو سوره "فیل" و "قریش" با هم، و نیز دو سوره "الضحی" و "انشراح" با هم در نماز یک سوره محسوب می‎شوند، و باید با همان ترتیبی که در قرآن آمده و با گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" برای هر کدام خوانده شوند.

مساله 873- سوره ای که نمازگزار می‎خواهد بخواند بنابراحتیاط واجب باید "بسم الله الرحمن الرحیم" آن را به نیت همان سوره بگوید، پس نمی تواند اول "بسم الله الرحمن الرحیم" را بگوید و بعد سوره را انتخاب نماید، و یا آن را به قصد سوره ای بگوید و سوره دیگری بخواند.

مساله 874- بر زن و مرد نمازگزار واجب است که حمد و سوره نماز "ظهر" و "عصر" را آهسته بخوانند، و بر مردواجب است حمد و سوره نماز "صبح" و "مغرب" و "عشا" را بلند بخواند، و باید مواظب باشد که تمام کلمات حمد وسوره حتی حرف آخر آنها بلند خوانده شود.

مساله 875- زن می‎تواند حمد و سوره نماز "صبح" و "مغرب" و "عشا" را بلند یا آهسته بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود بنابراحتیاط مستحب آهسته بخواند، و اگر موجب تحریک نامحرم باشد واجب است که آهسته بخواند.

مساله 876- ملاک در بلند و آهسته بودن صدا تشخیص عرف و نیز دارای جوهره بودن آن است. بنابراین اگر صدا به اندازه ای آهسته باشد که تنها خود او می‎شنود و به نظر مردم بلند به حساب نمی آید - هر چند جوهره داشته باشد - کافی نیست، و نیز اگر صدای او جوهره ندارد - گر چه دیگران هم بشنوند - آهسته محسوب می‎شود و در جاهایی که باید بلند خوانده شود کفایت نمی کند.

مساله 877- اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند - مثلا فریاد بکشد - نمازش باطل است.

مساله 878- اگر از روی عمد در جایی که باید حمد و سوره را بلند بخواند آهسته بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند بلند بخواند، نمازش باطل می‎شود، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مساله باشد نمازش صحیح است. وچنانچه در بین خواندن متوجه اشتباه خود شد لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند، هر چند احوطاست.

مساله 879- بر هر فرد مسلمان واجب است که همه کلمات نماز را به شکل صحیح یاد بگیرد و هنگام خواندن نیزصحیح ادا کند، و افرادی که کلمات را درست نیاموخته اند باید در فراگیری

ناوبری کتاب