صفحه ۱۶۲

پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد، بنابراحتیاط آن سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند، و چنانچه پس از خواندن آیه سجده بفهمد، بنابراحتیاط واجب در بین نماز سجده آن را بجا آورد و آن سوره را تمام کند و یک سوره دیگر هم به قصد قربت مطلقه (قصد قربت مطلقه) یعنی: به قصد تقرب به خداوند، بدون نیت وجوب یا استحباب. بخواند و پس از آن دوباره نماز خود را بخواند.

مساله 866- اگر نمازگزار در حالی که نماز می‎خواند آیه سجده را بشنود به اشاره سجده کند، و نمازش صحیح است، ولی بعد از نماز احتیاطا سجده را دوباره بجا آورد. و چنانچه در حال نماز آیه سجده را گوش دهد حکم آن نظیر جایی است که آیه سجده را از روی اشتباه بخواند که در مساله پیش گفته شد.

مساله 867- در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست، اگرچه آن نماز به واسطه نذر کردن واجب شده باشد، مگرآنکه نماز متعارف بین مردم را نذر کرده باشد که در این صورت باید سوره را و اگر در بعضی از نمازهای مستحبی مثل "نماز وحشت" که سوره مخصوصی دارد بخواند. بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید همان سوره رابخواند.

مساله 868- اگر پس از حمد یکی از سوره های "توحید"یعنی: سوره (قل هو الله احد...). یا "کافرون"یعنی: سوره (قل یا ایها الکافرون...). را شروع کند، نمی تواند آن را رها کرده و سوره دیگری بخواند، ولی اگر سوره دیگری را شروع کند، تا هنگامی که به نصف نرسیده می‎تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند.

مساله 869- در نماز جمعه و نیز نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت اول پس از حمد "سوره جمعه" و دررکعت دوم پس از حمد "سوره منافقین" خوانده شود، و اگر کسی مشغول یکی از اینها شود بنابراحتیاط واجب نمی تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند، هر چند به نصف سوره نرسیده باشد.

مساله 870- اگر نمازگزار در نماز جمعه یا نماز ظهر جمعه از روی فراموشی به جای سوره "جمعه" و "منافقین" سوره دیگری را - گرچه سوره "توحید" یا "کافرون" باشد - بخواند، تا به نصف نرسیده می‎تواند آن را رها کند و سوره "جمعه"یا "منافقین" را بخواند، ولی اگر از روی عمد سوره "توحید" یا "کافرون" را بخواند - اگرچه به نصف نرسیده باشد - بنابراحتیاط واجب نمی تواند رها کند.

مساله 871- اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا از روی ناچاری - مثلا به واسطه تنگی وقت - نشود آن را تمام نماید، می‎تواند آن سوره را رها نموده و سوره دیگری بخواند، اگرچه از

ناوبری کتاب