صفحه ۱۶۱

4 - قرائت:

مساله 860- در رکعت اول و دوم نمازهای یومیه باید پس از تکبیره الاحرام نخست سوره حمد و سپس بنابر احتیاط واجب یک سوره کامل از سوره هایی که سجده واجب ندارد خوانده شود، ولی چنانچه وقت نماز چندان تنگ باشدکه اگر سوره را بخواند قسمتی از نماز در خارج وقت خوانده می‎شود، و یا ناچار شود که سوره را نخواند - مثلا بترسدکه دزد یا درنده و یا چیز دیگری به او صدمه بزند - نباید سوره را بخواند، و چنانچه در کاری زیاد عجله داشته باشدمی تواند سوره را نخواند.

مساله 861- در یک رکعت می‎تواند پس از حمد بیش از یک سوره بخواند، هرچند در نماز واجب کراهت دارد، بلکه احوط ترک است.

مساله 862- ترتیب در خواندن "حمد" و "سوره" لازم است، یعنی باید اول حمد و پس از آن پس اگراز روی عمد سوره را پیش از حمد بخواند نمازش باطل است، و چنانچه سوره را بخواند. از روی اشتباه سوره را پیش از حمد بخواند ودر بین آن یادش بیاید، سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند، و اگر بعد از خواندن حمد یادش بیاید که سوره را قبلا خوانده است، لازم نیست حمد را دوباره بخواند بلکه فقط سوره را دوباره بخواند.

مساله 863- کسی که حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کرده و پس از رسیدن به رکوع متوجه شود نمازش صحیح است، و بنابراحتیاط واجب باید پس از نماز برای هر کدام که فراموش کرده دو سجده سهو بجا آورد، ولی اگر پیش ازآنکه برای رکوع خم شود یا پس از خم شدن و پیش از رسیدن به حد رکوع متوجه شود، باید حمد یا سوره و یا هر دو را - هر کدام را که فراموش کرده - بخواند.

مساله 864- در نمازهای واجب انتخاب هر یک از سوره های قرآن بجز چهار سوره ای که سجده واجب داردسوره هایی که سجده واجب دارند عبارتند از: (سجده)، (فصلت)، (نجم) و (علق). بلااشکال است، و اگر نمازگزار عمدا یکی از این چهار سوره را بخواند، پس اگر آیه سجده را خوانده باشد، بنابراحتیاطواجب سجده را انجام دهد و سپس بایستد و حمد و سوره را بخواند و نماز را تمام نماید و دوباره آن را بجا آورد، و اگربه آیه سجده نرسیده، بنابراحتیاط آن را رها کند و سوره دیگری بخواند و نماز را هم دوباره بجا آورد.

مساله 865- اگر از روی اشتباه مشغول خواندن سوره ای شود که سجده واجب دارد، چنانچه

ناوبری کتاب